Комуникация и медии

Еврохолд България проведе първо събрание на облигационерите на своята втора емисия корпоративни облигации

София, 21 декември 2020 - Една от водещите бизнес групи в Централна и Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, проведе на 18 декември първо общо събрание на облигационерите на своята втора по ред емисия корпоративни облигации, издадена при условията на първично частно предлагане. 

На общото събрание облигационерите избраха довереник на емисията - Финансова къща Евър АД, и потвърдиха договора между довереника и емитента. 

Облигационният заем е с обща номинална и емисионна стойност в размер на 30 000 000 евро, разпределен в 30 000 броя облигации. Облигациите са от един клас и дават еднакви права на притежателите. Номиналният годишен лихвен процент е фиксиран и е в размер на 3,25%. Лихвените плащания ще се извършват на всеки 6 месеца.

Основната цел на облигационния заем e подобряването на капиталовата структура на холдинга чрез погасяване на краткосрочни и/или дългосрочни задължения, както и осигуряването на подкрепа за оперативната дейност на дъщерните дружества на емитента, в това число за увеличение на капитала на застрахователния подхолдинг Евроинс Иншурънс Груп АД.