Комуникация и медии

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ УВЕЛИЧИ КАПИТАЛА НА ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД

В качеството си на едноличен собственик на каитала на ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД, Управителният съвет на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД на свое заседание, проведено на 9 декември 2015 година, взе решение за увеличение на капитала на лизинговата група от 26 741 488 (двадесет и шест милиона седемстотин четиридесет и една хиляди четиристотин осемдесет и осем) лева на 27 241 488 (двадесет и седем милиона двеста четиридесет и една хиляди четиристотин осемдесет и осем) лева, посредством издаване на 500 000 (петстотин хиляди) нови, налични, поименни, непривилeгировани акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

Паричната вноска в размер на 500 хиляди лева,  представляваща 100% от номиналната стойност на новоиздадените акции е преведена по сметката на ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД. Заявено е вписване на увеличението на капитала в Търговски регистър.