Комуникация и медии

Еврохолд България увеличи капитала на EuroIns Insurance Group (EIG) с 48 милиона лева

Управителният съвет на Еврохолд България на свое заседание прие решение за увеличение на капитала на EuroIns Insurance Group (EIG) от 191 281 000 лева на 239 462 800 лева, чрез емитиране на нови акции. Еврохолд България записва всички 48 181 800 броя нови акции, с номинална стойност от 1 лев, срещу направена парична вноска в размер на 48 181 800 лева.

Средствата за увеличението на капитала са осигурени чрез финансиране от Global Finance в размер на 24 635 000 евро, което ще бъде конвертирано в акционерно участие в EIG след получаване на всички регулаторни разрешения в страните, в които EIG има дъщерни компании - България, Румъния и Македония.

Набраните средства от увеличението на капитала ще бъдат използвани за реализиране на  регионалната експанзия на EIG.

Съгласно неконсолидирания си финансов отчет за първо шестмесечие на 2008 година Еврохолд България е реализирал нетна печалба в размер на 35.1 милиона лева. През отчетния период Холдингът е получил дивидент в размер на 2.2 милиона лева от дъщерни компании. Оперативните разходи са нарастнали от 0.2 на 0.7 милиона лева, а разходите за лихви от 0.4 на 1.3 милиона лева.

Собственият капитал на Еврохолд България бележи ръст от 21.4% - от 164 милиона лева в края на 2007 година до 199  милиона лева за първо шестмесечие на 2008 година.

Активите на Холдинга за периода достигат 263 милиона лева спрямо 225 милиона лева за 2007 година, от които 253.6 милиона лева представляват финансови активи в дъщерни предприятия.