Комуникация и медии

Еврохолд България АД увеличава капитала си до 62.5 млн. лева

Публикация от: 01.03.2007

Евроинс излиза на европейския застрахователен пазар


Днес, 01 март 2007 г, на проведена пресконференция Ръководството на Еврохолд България АД представи инвестиционната си програма и плановете си за развитие за 2007 г - 2008 г. Основните проекти са свързани с увеличаване капитала на холдинга и на част от дъщерните му дружества, както и с разширяване дейността на Евроинс АД и на Евро Финанс АД.

В съответствие с ангажиментите, които бяха поети пред инвестиционната общност при листването на компанията на БФБ за осигуряване на минимум 30% свободно търгуем обем акции, през следващата седмица ( 7 март 2007) ще бъде проведен нов аукцион за продажба на 7,5 млн. акции. Това ще бъде закрит аукцион, като ще се подават само лимитирани поръчки. Решението за отпадане на пазарните поръчки беше взето във връзка с появилите се съобщения в пресата за възможни манипулации на цената. Минималната цена, на която ще бъдат предложени 15% от капитала на Еврохолд България АД ще бъде в размер на 3.00 лева за акция. След продажбата на тези акции free float-ът на Холдинга ще достигне 30%.

През следващата седмица УС на Еврохолд България АД ще гласува решение за увеличаване на капитала на Холдинга с 12,5 милиона акции или 20 % спрямо досегашния капитал от 50 млн. лева. За целта до края на м. март в КФН ще бъде внесен за потвърждение проспект за увеличение на капитала. Емисионната стойност на новите акции ще бъде в размер на 3,35 лева за акция. Очаква се процедурата по увеличението на капитала да привлече около 42 млн. лева свеж ресурс в компанията.

Получените средства от продажбата на акциите мажоритарният акционер Българска Холдингова Корпорация АД ще внесе в капитала на Еврохолд България АД. Те ще бъдат използвани за изпълнение на инвестиционната програма на холдинга за 2007 г., включваща следните основни проекти:

1. Увеличение на капитала на дъщерни компании

А.  Увеличаване на капитала на Евро Финанс АД от 2 на 15 млн. лева и подаване на заявление пред БНБ за издаване на лиценз за извършване на банкова дейност
В рамките на 2007 г. дружеството ще подаде заявление пред БНБ за издаване на лиценз за извършване на банкова дейност. Стратегията за преобразуването на Евро Финанс АД от небанкова в банкова финансова институция предвижда разширяването на сегашния предмет на дейност с дейности, изкючително свързани със сегмента на инвестиционното и корпоративно банкиране. Бъдещата банка ще концентрира усилията и капитала си върху следните три дейности:
• Управление на активи / Asset & Wealth Management (управление на индивидуални портфейли, дистрибуция на инвестиционни фондове, оптимизиране на управлението на имотното съсътояние и др.)
• Финансово посредничество (борсови финансово брокерски услуги, on-line търговия на ценни книжа и финансови инструменти, търговски разплащания и др.)
• Инвестиционно банкиране (консултиране при корпоративни сливания, придобивания, преструктуриране, емитиране на акции и облигации и др.).
Стратегията за бъдеща банка не включва развитието й в сегмента Retail Banking. Предвижда се откриване на още един клон в гр. Варна.

В. Увеличаване на капитала на Евролийз Ауто до 10 млн. лева
Увеличаването на капитала на компанията е в резултат от бързото нарастване на лизинговия портфейл, който до края на 2007 г. се очаква да достигне 85 - 90 млн. лева. В тази връзка се налага поддържането на капитала в необходимите за бизнеса съотношения спрямо размера на лизинговия портфейл и привлечените средства. Дружеството обмисля възможността за емитиране на облигационна емисия на международните финансови пазари в размер на 30 до 50 млн. евро. Емитирането на облигационния заем ще бъде извършено след придобиването на кредитен рейтинг от международно призната рейтингова агенция и в случай, че условията на международните финансови пазари са подходящи. Чрез новата емисия облигации се цели да бъде понижена цената на ресурса, което от своя страна да спомогне за реализиране целите на компанията за 10% пазарен дял в сегмента Лизинг на нови МПС.

С. Увеличаване на капитала на ЗОК „Св. Николай Чудотворец” от 1 на 2.5 млн. лева
Увеличението се извършва се налага във връзка с изискванията Закона за здравното осигуряване, съгласно който капиталът на всяка една здравноосигурителна компания трябва да достигне минимум 2 млн. лева до края на третата година от нейното учредяване.

2. Разширяване на териториалния обхват на дейността на Евроинс АД на европейските застрахователни пазари

Застрахователно дружество „Евроинс” планира да започне до средата на годината предлагане на свои продукти в други държави-членки на ЕС. През м. януари бе внесено заявление до Комисията за Финансов Надзор с искане за разширяване на териториалния обхват на дейността на компанията в следните 8 страни от ЕС - Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Италия, Франция и Румъния. Искането е подадено съгласно разпоредбата на чл. 50, ал. 2 от КЗ за свобода на предоставяне на финансови услуги, като нотификационната процедура се очаква да бъде финализирана не по-късно от средата на м.март 2007.

Работата по проекта започна още през м. септември 2006 г., когато бе сформиран екип и бяха осъществени първите контакти с местни застрахователни посредници, притежаващи клиентска база, която би проявила интерес към продуктите, които Евроинс възнамерява да предложи на съответния пазар.

Успоредно се извършиха редица анализи на потенциалните чуждестранни пазари и възможностите за адаптиране на продуктовата гама на Евроинс, както и преговори за организиране на съответна презастрахователна програма, която да създаде възможност Евроинс да бъде разпознат като гъвкав и надежден застраховател.

Към края на 2006 г. коефициентът на платежоспособност на ЗД „Евроинс” АД е над 150%, осигурявайки необходимите гаранции на дружеството да разшири териториалния обхват на дейноста си на европейските застрахователни пазари.

3. Придобиване на нови компании и оптимизиране на финансовата и оперативна структура на Еврохолд България АД

В момента отделът по придобиване на нови компании на Еврохолд България  АД проучва 8 до 10 застрахователни компании на съседните пазари (Румъния, Сърбия и Македония). В случай, че компаниите отговарят на инвестиционната стратегия за развитие на застраховтелния бизнес на холдинга, ще бъдат извършени съответните действия за придобиване на мажоритарен пакет в една от тях.

4. Изграждане на нови продажбено – сервизни центрове

Еврохолд България АД ще инвестира 3 до 4 млн. лева в изграждането на нови продажбено-сервизни центрове, обслужващи автомобилните марки,  дистрибутирани от холдинга. До края на м. март 2008 г. на територия от над 10 000 м² в гр. София ще бъде изграден втори продажбено-сервизен комплекс на марките Нисан и Рено. С инвестицията цели да се увеличат продажбата на двете марки в гр. София с 20 до 30%.