Комуникация и медии

Еврохолд България АД увеличава капитала си

Публикация от: 06.03.2007

На 06 март 2007 г, на заседание на управителния съвет на “Еврохолд България” АД бе прието решение за увеличаване на капитала на дружеството, чрез издаване на нови 12,500,646 обикновени поименни безналични акции, всяка от които с номинална стойност 1,00 лев и емисионна стойност 3,35 лева. В резултат на емисията капиталът на дружеството ще бъде увеличен от 50,002,586 млн. лева на 62,503,232 млн. лева.

Срещу всяка една притежавана акция ще се издава едно право, като всеки четири права дават възможност за записване на една нова акция.

Капиталът на “Еврохолд България” АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 7,500,388 броя акции. Основният акционер възнамерява да се възползва в пълен размер от правата си за придобиване на полагащия му се дял от новите акции.
    
Инвестиционният посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на “Еврохолд България” АД е „Евро–финанс” АД.