Комуникация и медии

Еврохолд България проведе извънредно Общо събрание на акционерите

Публикация от: 15.09.2007
Събранието се проведе на 14 септември 2007г от 17 часа в град София, бул „Г М Димитров“ №16, като точкитe, по които се взеха решения са следните:

1. Изменение на устава на дружеството основно с оглед на възможността дружеството да може да издава облигации при спазване изискванията на Търговския закон и ЗППЦК;

2. Общото събрание на акционерите oправомощи Управителния съвет на Еврохолд Бълагария АД да приема решения за издаване и частно предлагане за първоначална продажба на по-малко от 100 (сто) лица (не при условията на публично предлагане по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) на емисия обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации на дружеството с обща номинална стойност до 20 000 000 (двадесет милиона) евро включително. Облигациите са с падеж до 5 (пет) години след датата на издаване. Средствата от облигационната емисия ще бъдат използвани за придобиване и строеж на нови шоуруми за автомобилното направление на дружеството, за разширяване дейността му в основните му направления, както и за увеличаване капитала на дъщерни дружества на компанията;

3. Определяне възнаграждението на членовете на управителния и надзорния съвет на “Еврохолд България” АД и определяне на гаранцията за тяхното управление;

4. Oбщото събрание на акционерите оправомощи Ради Георгиев Георгиев, адвокат към Софийска Адвокатска Колегия, да сключи анексите към договорите за контрол с членовете на надзорния съвет.

По т. 5 от дневния ред относно овластяване на управителния съвет на Еврохолд България АД да сключи с български и/или чуждестранни банки сделки за обезпечаване на банкови заеми на дъщерното дружество Евролийз Ауто АД не бе взето решение. Въпросът бе отложен за следващи общи събрания, предвид продължаващите преговори с финансови институции.