Комуникация и медии

Еврохолд България записа 3 192 122 броя акции от увеличението на капитала на Булленд АДСИЦ

Публикация от: 23.11.2007
Към настоящия момент Еврохолд България АД, пряко и чрез свои дъщерни дружества, е записал и ще заплати 3 192 122  броя акции от увеличението на капитала на Булленд АДСИЦ (LAND). Заедно с притежаваните до момента 417 850 акции след приключване на процедурата, Еврохолд България АД ще притежава над 25% от капитала на дружеството за инвестиции в недвижими имоти.

С придобиването на тези акции, Холдингът ще постигне оптимизация на дейността на своята Дивизия за недвижими имоти и в по-голяма степен ще се възползва от потенциала на този пазар.