Комуникация и медии

Консолидираните приходи на Еврохолд България за първо тримесечие нарастват с над 120%.

90 млн. лв са консолидираните приходи на Еврохолд България за първо тримесечие на 2008 г. Реализираният ръст е 127% спрямо постигнатите 39.5 млн за първо тримесечие на 2007 г. Сравнението е направено след като е елиминиран ефектът от извършеното прехвърляне на акциите на Евроинс Румъния (Аситранс) в капитала на Евроинс Иншурънс Груп (EIG).

Постигнатата консолидирана нетна печалба за групата намалена с еднократният ефект от извършената транзакция (34.8 млн. лв) е в размер на 6.9 млн лв спрямо 2.24 млн. лв за първото тримесечие на 2007 г.   

Застрахователните дружества от EIG отчитат ръст на приходите от застрахователни премии в размер на 30% - съответно 30.6 млн лв за 2007 и 39.6 млн за първо тримесечие на 2008 г. Всички компании в групата отбелязват по–висок ръст по този показател от ръста на общозастрахователните пазари в страните, в които оперират. За сравнение 6% e ръстът в евро на общозастрахователния пазар в Румъния за първо тримесечие на 2008 г спрямо 22% за Евроинс Румъния. За първи път през настоящото тримесечие в състава на EIG e консолидирана компанията Макошпед с премиен приход в размер на 2 млн. лв. и нетна печалба в размер на 127 хил. лв. На проведеното общо събрание на дружеството на 30 Май 2008 г бе взето решение новото име на компанията да бъде променено на Евроинс Осигуруванье. От предходната седмица е сменено и името на Здравно осигурителната компания на EIG, която вече е преименувана на Евроинс - Здравно Осигуряване (бивша Св. Н. Чудотворец).

Постигнатият нетен финансов резултат на застрахователните компании от групата на EIG е загуба в размер на 0.76 млн лв.и се дължи най - вече на реализираната загуба на Евроинс Румъния в размер на 0.83 млн. лв. Същевременно резултатът на румънското дружество е значително подобрен спрямо реализираните над 2 млн. лв загуба за същия период на миналата година. Независимо от това квотата на щетимост на румънската застрахователна компания все още е значително по–висока от тази на Евроинс България, дължащо се най–вече на близо два пъти по–високата средна стойност на изплатените щети по автокаско застраховките. От месец Май тази година Евроинс Румъния изпълнява програма, имаща за цел  да подобри квотата на щетимост по тези застраховки с над 8 пункта в рамките на настоящата година. Изминалата 2007 г. бе една от най–трудните за застрахователните компании опериращи на румънския застрахователен пазар, които реализираха нетна загуба от над 70 млн. евро, дължаща се най–вече на лоши резултати, свързани с автомобилното застраховане.

Останалите направления от групата също показват значително подобрени финансови резултати. 1.23 млн лв е нетната печалба на автомобилното направление спрямо 0.30 млн лв за същия период на миналата година. Резултатът се дължи основно на подобрения с близо два пункта оперативен марджин – от 3.5% на 5.3%.  Приходите на направлението са нарастнали с 16% и са в размер на 26.2 млн. лв. До края на годината  ще бъдат открити  4 нови продажбено - сервизни центрове в София (2), Велико Търново и Стара Загора, с които капацитетът за продажба на автомобили на компаниите от направлението ще се увеличи с над 30%.

Компаниите от производственото направление отбелязват нетна печалба в размер на 1.05 млн лв.

Забавянето на консолидирания отчет с една седмица спрямо датата посочена в корпоративния календар на Холдинга бе причинено от по – късното изготвяне на отчета на румънската застрахователна компания, вследствие на извършената  цялостна смяна на информационната система на дружеството. От началото на месец Март Евроинс Румъния работи със същия софтуерен продукт с който работят и българските застрахователни компании.