Комуникация и медии

Приходите на Еврохолд България за първата половина на 2008 година нарастват със 128%

209 милиона лева са консолидираните приходи на Еврохолд България за първите шест месеца на 2008 година. Реализираният ръст е 128 % спрямо постигнатите 91,3 милиона лева за същия период на 2007 година.

Почти двукратно нарастват и приходите от продажби, които достигат 152,5 милиона лева спрямо 85 милиона лева за полугодието на 2007 година.

Реализираната нетна печалба за периода е в размер на 41 милиона лева. Активите на холдинга достигат 554 милиона лева спрямо 446 милиона лева към края на 2007 година. Собственият капитал е в размер на 219,9 милиона лева, като 202,4 милиона лева на групата и 17,5 – малцинствено участие.

Евроинс Иншурънс Груп (EIG) отбелязва ръст от 31% на приходите от застрахователни премии като компаниите от групата регистрират 78,3 милиона лева премиен приход  за шестмесечието на 2008 година спрямо 59,9 милиона лева за предходния период на 2007 година. В резултата за 2007 година са включени и приходите на румънския и македонския застраховател, въпреки че към юни 2007 те не са били част от портфейла на EIG.

EIG отбелязва отрицателен резултат за периода в размер на 1,7 милиона лева като основна причина за това са регистрираните отрицателни резултати от инвестиционна дейност на част от компаниите в застрахователната група. Въпреки това, резултатът от финансова дейност през второ тримесечие значително се подобрява, вследствие на извършеното преструктуриране на инвестиционния портфейл на компаниите от групата. За полугодието нетният резултат от инвестиции на компаниите в групата на EIG е загуба в размер на 1,43 милиона лева спрямо 1,13 милиона лева  към края на март 2008 година.

С 12 милиона леи (около 3,5 милиона евро) беше увеличен капиталът на Евроинс – Румъния през м. юли като основният капитал на дружеството вече е в размер на 36 млн. леи (10,2 млн. евро). Увеличението на капитала бе наложено от високия ръст на премийния приход на дружеството през последните няколко години и произтичащата от това необходимост от поддържане на по-високи нива на граница на платежоспособност и застрахователно-технически резерви.

Над два пъти нараства нетната печалба на Евролийз Ауто, която достига 1,15 милиона лева спрямо 0,5 млн. лева за съпоставимия период на предходната година. Лизинговият портфейл на дружеството е 70 милиона евро, компанията има 3 300 клиенти, 4 300 активни лизингови договори и 5 200  лизинговани автомобили.

Пазарният дял на Евролийз Ауто от новогенерирания лизингов бизнес за транспортни средства е над 5% за първата половина на 2008 година по данни на Българската асоциация за лизинг. Компанията има 21 клона и над 50 служители. През 2007 година Евролийз Ауто стартира лизингова дейност в Румъния, а през тази година и в Македония. Лизинговият портфейл на румънското дружество към края на юни надхвърля 8 милиона лева като се очаква до края на годината да се удвои.

Компаниите от автомобилния сектор отбелязват 54 милиона лева приходи от продажби и нетна печалба в размер на 2,1 милиона лева спрямо 40,2 милиона  лева приходи от продажби и 1,5 милиона лева нетна печалба за съответния период на 2007 година. Увеличението на нетната печалба в размер на 37% се дължи, както на увеличените приходи от продажби на автомобили, така и на подобрения оперативен марджин.

Значително подобрение в резултатите показват и компаниите от производствения сектор. Над два пъти нараства реализираната нетна печалба на компаниите от направлението като за полугодието тя достига 1,4 милиона лева спрямо 0,65 милиона лева за същия период на миналата година.