Комуникация и медии

Еврохолд България с ръст на инвестиции в дъщерни компании 48%

Съгласно неконсолидирания си финансов отчет за деветмесечието на 2008 година Еврохолд България е реализирал нетна печалба в размер на 34 милиона лева. През отчетния период Холдингът е получил дивидент в размер на 2.2 милиона лева от дъщерни компании. Оперативните разходи са нараснали от 0.3 на 0.9 милиона лева като най-съществено е увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки от 44 хиляди лева за деветмесечието на 2007 година достигат до 423 хиляди лева за същия период на 2008 година. 

Собственият капитал на Еврохолд България бележи ръст от 20,76% - от 164 милиона лева в края на 2007 година до 198  милиона лева за деветмесечието на 2008 година.

Активите на Холдинга за периода достигат 339 милиона лева спрямо 225 милиона лева за 2007 година. Инвестициите в дъщерни предприятия са нараснали с 47,74% - от 203.6 милиона лева достигат до 300.8 милиона лева. Паричните средства са в размер на 22.8 милиона лева спрямо 0.4 милиона лева  за предходния отчетен период.