Комуникация и медии

Неконсолидираните активи на Еврохолд България с 60% ръст

Съгласно неконсолидирания си финансов отчет за четвърто тримесечие на 2008 година Еврохолд България е реализирал нетна печалба в размер на 29 милиона лева. През отчетния период Холдингът е получил дивидент в размер на 2.2 милиона лева от дъщерни компании. Оперативните разходи са нараснали от 0.7 милиона  на 1.47 милиона лева като най-съществено е увеличението на разходите за възнаграждения и осигуровки -  от 101 хиляди лева през 2007 година достигат 606 хиляди лева през текущия период.  

 

Собственият капитал на Еврохолд България бележи 17,7% ръст  - от 164 милиона лева в края на 2007 година до 193  милиона лева към четвърто тримесечие на 2008 година.

 

Активите на Холдинга за периода нарастват с 59.33% като достигат 358.5 милиона лева спрямо 225 милиона лева за 2007 година. Инвестициите в дъщерни предприятия са нараснали с 62.77% - от 203.6 милиона лева достигат до 331.4 милиона лева.