Комуникация и медии

Загуба на Еврохолд България за второ тримесечие вследствие на сделка с еднократен ефект

Съгласно неконсолидирания си финансов отчет за второ тримесечие на 2009 година Еврохолд България реализира загуба за полугодието в размер на 5.7 милиона лева.

През отчетния период Холдингът е получил дивидент в размер на 1.5 милиона лева от дъщерни компании спрямо 2.2 милиона лева за шестмесечието на 2008 година. Приходите от лихви нарастват до 700 хиляди лева спрямо 260 хиляди за същия перид на 2008 година.  Оперативните разходи запазват нивото си от 700 хиляди лева. Съществен е ръстът на разходите за лихви и отрицателни разлики с финансови активи, дължащи се изцяло на договора за заем, който през изминалото тримесечие бе конвертиран в акционерно участие в размер на 19.18% от Евроинс Иншуранс Груп, записано от фонда за дялово инвестиране  Глобал Финанс. Конверируемият заем бе използван с оглед необходимото време за получаването на всички регулаторни разрешения за продобиването на акционерното участие в застрахователния холдинг. Като ефект от сделката Еврохолд реализира 2.9 милиона лева отрицателни разлики с финансови активи. При нетиране на този еднократен ефект за второ тримесечие спрямо първо тримесечие на 2009 година, Холдингът отчита печалба в размер на 73 хиляди лева. Свързан със сделката ефект е и трикратното намаляване на текущите задължения на холдинга, които възлизат на 28.3 милиона лева спрямо 72.6 милона лева към края на 2008 година.

Активите на Холдинга за периода намаляват с 10% от 346.1 милиона лева за 2008 година до 311.3 милиона лева за второ тримесечие на 2009 година в резултат на прехвърляне на акциите на Евроинс Иншурънс Груп на Глобал Финанс. Инвестициите в дъщерни предприятия са нараснали с 1.86% - от 267.6 милиона лева достигат до 279.2 милиона лева. Собственият капитал на Еврохолд България е в размер на 179.7 милиона лева.

В консолидирания отчет на Холдинга за полугодието ще бъде включен и наскоро придобития автодилър Авто Юнион. Еврохолд България обедини участията си в автомобилния и рент а кар бизнес в дъщерния подхолдинг Авто Юнион Груп ЕАД.