Комуникация и медии

Еврохолд България АД отчете 2,5 млн лв консолидирана нетна печалба за първо тримесечие на 2007 г

Публикация от: 08.05.2007
Холдингът очаква 6,3 млн лв печалба за полугодието на 2007 г.

Съгласно консолидираните си финансови отчети за първо тримесечие на 2007 г. Еврохолд България АД реализира нетна печалба в размер на 2 504 хил. лева и приходи в размер на 39 569 хил. лева. С най-голям дял в консолидираната печалба са финансовият и автомобилният сектори със съответно 1 443 хил. лева и 524 хил. лева.

Освен застрахователят Евроинс, който обяви 677 хил. лева нетна печалба за първото тримесечие на 2007 г, много добри показатели отчитат и ЕвроЛийз Ауто – 353 хил. лева спрямо 106 хил. лева за същия период на миналата година и Евро Финанс с 481 хил. лева спрямо 67 хил. лева за първо тримесечие на 2006 г.

Приходите на автомобилния сектор за първото тримесечие на настоящата година са в размер на 17 557 хил. лева спрямо 11 673 хил. лева за същия период на 2006 г. Нарастването от 50 % се дължи на продадените над 600 броя автомобили от компаниите в автомобилното портфолио за периода спрямо 330 за първото тримесечие на 2006 г.

Активите на Еврохолд България АД към 31.03.2007 г. са 203 млн. лева при 67 млн. лева собствен капитал.

За първата половина на 2007 г. Холдингът очаква да реализира приходи от 95 млн. лева и нетна печалба от 6,3 млн. лева.