Комуникация и медии

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ ПРОДАДЕ ДЪЩЕРНОТО СИ ДРУЖЕСТВО ЕВРОХОЛД ИМОТИ

На 28 юни 2013 година, Еврохолд България АД сключи договор за продажба на дъщерното си дружество Еврохолд Имоти ЕООД, опериращо в областта на управлението на имоти. Сделката е на стойност 2 милиона лева.

Еврохолд България АД реализира 552.7 хиляди лева счетоводна печалба от сделката. Очакваните други положителни ефекти за компанията са в посока намаляване на задълженията, съответно по-ниски разходи за лихви. След сделката консолидираните задължения на Еврохолд ще намалеят с 4.6 милиона лева, а разходите за лихви с 400 хиляди лева годишно. Отчитайки печалбата от сделката и прогнозираната загуба за текущата година на Еврохолд Имоти ЕООД, финансовият резултат на Групата за 2013 година ще се подобри с 2.05 милиона лева.

Продажбата е в резултат на водената през последните няколко години политика на компанията за фокусиране на бизнеса в групата Еврохолд върху основните направления – застраховане, лизинг, продажба на автомобили и управление на активи.