Комуникация и медии

Еврохолд България АД внесе за одобрение от Комисията за финансов надзор проспект за допускане на акциите си до търговия на регулиран пазар в Република Полша

На свое заседание, проведено на 26 септември 2011 г., Управителният съвет на Еврохолд България АД взе решение за осъществяване на двойно листване на акциите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД посредством заявяване на всички съществуващи 108 643 712 (сто и осем милиона шестстотин четиридесет и три хиляди седемстотин и дванадесет) броя акции от регистрирания капитал на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100114062, за допускане до търговия на регулиран пазар в Република Полша, а именно до организирания от Варшавската фондова борса (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warsaw Stock Exchange) Главен пазар на акции (Główny rynek GPW, Main List).

Управителният съвет одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар в Република Полша на акциите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, съгласно проект, подготвен от изпълнителните членове на съвета.

Проспектът за допускане до търговия на регулиран пазар в Република Полша на акциите от капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД е внесен за одобрение от Комисията за финансов надзор.