Комуникация и медии

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ внесе още 9.5 милиона лева в капитала на ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП

Днес, 28 юни 2016 г., като част от процедурата по увеличението на капитала на ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП, ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ внесе още 9.5 милиона лева в капитала на дъщерния си застрахователен подхолдинг, с което внесеният капитал възлиза на 390 милиона лева.
Новите средства, както и вече внесените, ще се използват за подкрепа на капитала на дъщерните застрахователни компании както следва:

Капиталът на ЗД ЕИГ Ре (ХДИ Застраховане) се увеличава с 4 милиона лева;

Капиталът на Евроинс Здравно Осигуряване се увеличава с 1.5 милиона лева;

Евроинс България получава подчинен срочен дълг в размер на 3.7 милиона лева от ЕИГ и втори такъв в размер на 4 милиона лева от външен за групата инвеститор, с което общата сума на емитирания подчинен срочен дълг възлиза на 7.7 милиона лева. И двата финансови инструмента имат всичките характеристики на капитал, съгласно формулировките на Solvency II. 

Всичките капиталови средства ще бъдат получени от дъщерните застрахователни компании на ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП преди 30 юни 2016 г.

Припомняме, че ЕИГ увеличи капитала си със 195.58 милиона лева с решение на общо събрание на акционерите на 19 ноември 2015 г. Целта на емисията беше да се осигурят средства за финансиране на експанзията на холдинга и за подкрепа на неговите дъщерни компании в региона. През последните две години ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП придоби последователно Интерамерикан, застрахователния бизнес на холандската Amchea в България, бизнеса на QBE в България и Румъния, както и дейността на ХДИ Застраховане в България. Капиталът на ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП (ЕИГ) вече надхвърля 483 милиона лева, след като на 01.04.2016 г. Търговският регистър вписа неговото увеличение със 195.58 милиона лева.  Към момента на вписването са внесени 65 милиона лева, които са използвани за увеличението на капитала на ЕВРОИНС РУМЪНИЯ с оглед дружеството да отговори на изискванията на европейската директива Платежоспособност II.

За първите пет месеца премийният приход на ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП достигна 197 милиона лева (100.7 милиона евро). 

Вчера, 27 юни 2016 г., собственикът на ЕИГ, ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ взе решение за увеличение на капитала си с 84 милиона лева.