Комуникация и медии

Еврохолд продължава силното си представяне и през третото тримесечие на 2022 г.

- Приходите за деветмесечието нарастват близо 3 пъти до 4.7 млрд. лв.
- EBITDA се увеличава почти 6 пъти до 263.6 млн. лв.
- Енергийният бизнес генерира 2.7 млрд. лв. приходи и 213.9 млн. лв. EBITDA 
- Премийният приход от застраховане се повишава с 44.7% до 1.2 млрд. лв.  
 
София, 30 ноември 2022 г. - Една от водещите енергийни и финансови групи в Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, регистрира силни резултати през третото тримесечие на 2022 г., с което затвърждава много доброто си представяне от началото на годината, показва консолидираният междинен отчет на дружеството за периода. 
Общите приходи за деветмесечието нарастват близо три пъти на годишна база до 4.7 млрд. лв., най-високата стойност по този показател досега. Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) и нетната печалба за периода достигат съответно 263.6 млн. лв. и 110.1 млн. лв.
Електроенергийният бизнес на Еврохолд, опериращ под бранда Електрохолд, генерира 57% от общите постъпления и близо три четвърти от печалбата преди лихви, данъци и амортизации и преди калкулиране на резултатите на компанията-майка и вътрешногруповите елиминации. Крайният финансов резултат за деветмесечието в този сегмент е 73.7 млн. лв. Настоящата година е първата, в която Еврохолд консолидира изцяло резултатите на Електрохолд в отчета си, след като през юли 2021 г. придоби дъщерните дружества на чешката енергийна група CEZ Group в България.   
Застрахователният бизнес на Еврохолд, обединен в Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ), формира 42.6% от приходите и малко над една четвърт от EBITDA. Премийният приход на ЕИГ се повишава с 44.7% за година до 1.2 млрд. лв. Брутните приходи от застраховане на Еврохолд като цяло нарастват с 55% за периода до над 2 млрд. лв. Холдингът реализира 64.1 млн. лв. нетна печалба от застрахователна дейност. 
Силни резултати за първите девет месеца на 2022 г. отчитат всички дъщерни дружества на ЕИГ. Евроинс Румъния регистрира трикратен ръст на годишна база на всички немоторни застрахователни линии, благодарение на променената стратегия за развитие, засиления фокус към немоторното застраховане и значителното разширяване на продуктовата гама на компанията. Солиден растеж бележи и Евроинс България, която обединява и дейностите на групата по свободно предоставяне на услуги в държави от ЕС. Премийният приход на българското подразделение се увеличава с 35% за година до 342 млн. лв. Двете украински застрахователни дружества на ЕИГ постепенно стабилизират резултатите си независимо от изключително предизвикателната икономическа среда в Украйна заради продължаващия военен конфликт. Брутните записани премии на двете дружества за деветмесечието на 2022 г. достигат 28 млн. лв. спрямо 47 млн. лв. същия период година по-рано.         
"Като всяка компания в момента и ние оперираме в среда със сериозни предизвикателства, най-вече - високата инфлация и ефектите от военния конфликт в Украйна. Независимо от това сме уверени, че стратегията ни за развитие, която е фокусирана върху електроенергийния бизнес и широка географска диверсификация на застрахователната дейност, ни позволява да управляваме риска ефективно и да добавяме стойност за акционерите. Представянето ни от началото на годината е индикатор за висока производителност в двата основни сектора, в които развиваме дейност. Очакваме партньорството ни с ЕБВР, която е миноритарен акционер в застрахователната ни група, да се разширява. В тази връзка предстои нова инвестиция на банката за увеличение на капитала на ЕИГ. Това допълнително ще подсили платежоспособността на застрахователната ни група. Текущите прогнози за икономическото развитие на ЦИЕ през следващата година са по-благоприятни от тези за ЕС като цяло. Уверени сме, че регионът остава с висок потенциал за растеж в дългосрочен етап”, коментира Кирил Бошов, главен изпълнителен директор и председател на УС на Еврохолд.