Комуникация и медии

Еврохолд продължава да разраства стабилно дейността си в Югоизточна Европа и през третото тримесечие

Новопридобитите от холдинга застрахователни дружества в региона допринасят значително за ръста на приходите и печалбата   

Общите приходи се увеличават до 1.16 млрд. лв. (+33%)   
Оперативната печалба (EBITDA) се повишава до 25.4 млн. лв. (+3%) 
Премийният приход на ЕИГ нараства до 617 млн. лв. (+37%)

София, 2 декември 2019 г. - Една от водещите независими бизнес групи в Централна и Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, продължава да разраства стабилно бизнеса си и да подобрява рентабилността си, показва консолидираният отчет на дружеството за деветмесечието на 2019 г.
  
Общите приходи на Еврохолд за януари-септември се увеличават с 33% на годишна база до близо 1.16 млрд. лв. Оперативната печалба (EBITDA) на холдинга се повишава с 3% за година до 25.4 млн. лв., а нетната расте 7 пъти до 1.4 млн. лв. Към септември 2019 г. компанията управлява активи за 1.44 млрд. лв., което е с 3% повече спрямо декември 2018 г. 
    
Постигнатите резултати през първите девет месеца на годината се дължат предимно на силния ръст на застрахователния бизнес на Еврохолд в Югоизточна Европа и страните от ОНД. Приходите от застрахователна дейност на холдинга се увеличават с 44% за година до над 962 млн. лв., а оперативната печалба в този сегмент расте с 9% до 18.2 млн. лв. 

Приходите от застрахователни премии на застрахователния подголдинг на групата - Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), се повишават с 37% на годишна основа до 617 млн. лв., а реализираната от ЕИГ печалба преди данъци нараства с близо 7% до 14.2 млн. лв.

Почти всички ключови дъщерни дружества на ЕИГ регистрират силен ръст на премийния си приход на годишна база, в това число и голяма част от новопридобитите от застрахователната група дружества в Източна Европа и страните от ОНД. Украинската ЕТI, специализирана в туристически застраховки, регистрира 47% ръст на премийния приход до 16.5 млн. лв. и печалба преди данъци от 3.9 млн. лв. Евроинс Русия отчита 9% увеличение на приходите от застрахователни премии до 40.4 млн. лв. и печалба преди данъци в размер на 1.6 млн. лв. Eвроинс Северна Македония бележи 26% ръст на брутния си премиен приход до 20 млн. лв. и 21% ръст на печалбата си преди данъци до 1.3 млн. лв. Евроинс Румъния също отчита силно нарастване на приходите си от застрахователни премии - с 29% на годишна база до малко над 386 млн. лв. Евроинс България увеличава премийния си приход с 45% за година до близо 175 млн. лв. и повишава повече от четири пъти печалбата си преди данъци до 6.2 млн. лв. 
          
Лизинговият бизнес на Еврохолд, опериращ под бранда Евролийз Груп ЕАД, е другото основно бизнес направление на холдинга, което подобрява значително оперативната си рентабилност. Оперативната печалба в този сегмент расте с 29% за година до 5.3 млн. лв. при 7% ръст на приходите до малко над 20 млн. лв.
  
„Постигнатите оперативни резултати са атестация за добро, последователно и стабилно управление. Продължаваме да работим по избраната от нас стратегия за развитие, която включва както придобивания на досегашните ни пазари, така и на нови при подходящи възможности. Успешните сделки, които реализирахме в застрахователния ни бизнес през последните години, допринасят значително за растежа на бизнеса ни. Доволни сме, че експанзията, която предприехме през 2015 г. в новите за нас пазари от страните от ОНД, вече дава резултати. Трите страни, в които развиваме дейност в този регион (Русия, Украйна и Грузия), допринасят за над 15% от приходите и над 30% от печалбата на застрахователния ни подхолдинг ЕИГ. Резултатите дават ясен сигнал, че Еврохолд е в състояние да придобива, интегрира и управлява добре нови бизнеси на нови пазари,” коментира Кирил Бошов, председател на УС на Еврохолд.