Комуникация и медии

Еврохолд България влиза в процедура по увеличение на капитала

Във връзка с решения на Управителния съвет на дружеството от 27.07.2011 год. и от 03.09.2011 год., публикации в Държавен вестник бр. 80/14.10.2011 год. и в. Пари от 14.10.2011 год., относно увеличаване на капитала на Еврохолд България АД (4EH) БФБ-София въвежда за търговия на „Пазар на права” емисия при следните параметри:
- брой акции преди увеличението: 108 643 712;
- брой на издадените права: 108 643 712;
- брой акции, предложени за записване: 36 214 570;
- съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 3/1;
- всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на три;
- Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 18 107 285 бр. нови акции;
- присвоен борсов код на издадените права: 4EH1;
- ISIN код на правата: BG4000019118;
- номинална стойност: 1.00 лв.;
- емисионна стойност: 1.50 лв.;
- начална дата за търговия на правата на борсата: 25.10.2011 год.;
- крайна дата за търговия на правата на борсата: 03.11.2011 год.;
- начална дата за прехвърляне на правата: 25.10.2011 год.;
- крайна дата за прехвърляне на правата: 07.11.2011 год.;
- дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 14.11.2011 год.;
- начална дата за записване на акциите: 25.10.2011 год.;
- крайна дата за записване на акции от увеличението: 28.11.2011 год.;
- борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Евро-Финанс АД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ УниКредит Булбанк АД;
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след обнародване на съобщението в Държавен вестник или към 21.10.2011 год. /петък/;
- Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала е 19.10.2011 год. /сряда/.

Проспектът за публично предлагане на ценни книжа (емисия акции от увеличение на капитала) можете да намерите тук