Комуникация и медии

Еврохолд България влиза в процедура по увеличение на капитала

Във връзка с решение на Управителния съвет от 27.06.2016 г., потвърден от КФН с решение 845-Е/12.12.2016 г. проспект за публично предлагане на ценни книжа и последващо оповестяване по реда на чл. 92а от ЗППЦК, а именно: публикации във в. „24 часа” от 19.12.2016 г. и в. „Капитал Дейли” от 19.12.2016 г., оповестяване чрез ТР по партидата на емитента от 20.12.2016 г., относно увеличаването на капитала на Еврохолд България АД, БФБ-София АД допуска до търговия следната емисия права: 

- Брой акции преди увеличението: 127 345 000; 
- Брой издадени права: 127 345 000; 
- Брой акции, предложени за записване: 84 896 666; 
- Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.; 
- Емисионна стойност на акциите: 1.00 лв.; 
- Съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 1.50/1 (срещу всеки 3 права се записват 2 нови акции);
- Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 33 958 667 бр. нови акции; 
- Борсов код на издадените права: 4EH2; 
- ISIN код на издадените права: BG4000012162; 
- Начална дата за търговия на правата на борсата: 29.12.2016 г.; 
- Крайна дата за търговия на правата на борсата: 11.01.2017 г.; 
- Начална дата за прехвърляне на правата: 29.12.2016 г.; 
- Крайна дата за прехвърляне на правата: 13.01.2017 г.; 
- Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 20.01.2017 г.; 
- Начална дата за записване на акции от увеличението: 29.12.2016 г.; 
- Крайна дата за записване на акции от увеличението: 06.02.2017 г.; 
- Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Евро-Финанс АД; 
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ УниКредит Булбанк АД; 
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на оповестяване на съобщението, т.е. акционери към 27.12.2016 г. /вторник/; 
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 22.12.2016 г. /четвъртък/.

Проспектът за публично предлагане на ценни книжа (емисия акции от увеличение на капитала) е достъпен на уеб страницата на дружеството – www.eurohold.bg