Комуникация и медии

Еврохолд България влиза в процедура по увеличение на капитала

Във връзка с решение на Общо събрание на акционерите от 02.10.2017 г. и последващо оповестяване по реда на чл. 92а от ЗППЦК, а именно: публикация на интернет страницата на информационна агенция X3News от 31.10.2017 г. и чрез интернет страниците на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник от 31.10.2017 г., относно увеличаването на капитала на Еврохолд България АД, с нареждане на Директора по търговия, на основание чл. 32, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, БФБ-София АД допуска до търговия следната емисия права:

- Брой акции преди увеличението: 161 345 000; 
- Брой издадени права: 161 345 000; 
- Брой акции, предложени за записване: 40 336 250; 
- Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.; 
- Емисионна стойност на акциите: 1.30 лв.; 
- Съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 4/1; 
- Капиталът ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 20 168 125 бр. нови акции; 
- Борсов код на издадените права: 4EHN; 
- ISIN код на издадените права: BG4000012170; 
- Начална дата за търговия на правата на борсата: 09.11.2017 г.; 
- Крайна дата за търговия на правата на борсата: 22.11.2017 г.; 
- Начална дата за прехвърляне на правата: 09.11.2017 г.; 
- Крайна дата за прехвърляне на правата: 24.11.2017 г.; 
- Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 01.12.2017 г.; 
- Начална дата за записване на акции от увеличението: 09.11.2017 г.; 
- Крайна дата за записване на акции от увеличението: 18.12.2017 г.; 
- Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Евро Финанс АД; 
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: УниКредит Булбанк АД; 
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 16.10.2017 г. 
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 12.10.2017 г. 

Проспектът за публично предлагане на ценни книжа (емисия акции от увеличение на капитала) е достъпен на уеб страницата на дружеството – www.eurohold.bg