Комуникация и медии

Еврохолд България влиза в процедура по увеличение на капитала

Във връзка с решение на Общо събрание на акционерите от 10.04.2021 г. и последващо оповестяване по реда на чл. 89т, ал.1 от ЗППЦК, а именно: публикация на интернет страницата на информационна агенция X3News от 28.05.2021 г. и чрез интернет страниците на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник от 28.05.2021 г., относно увеличението на капитала на Еврохолд България АД, БФБ-София АД допуска до търговия следната емисия права:

- Брой акции преди увеличението: 197 525 600 
- Брой издадени права: 197 525 600 
- Брой акции, предложени за записване: 79 010 240   
- Номинална стойност на акциите: 1.00 лв. 
- Емисионна стойност на акциите: 2.50 лв.
- Съотношение между издадените права и новите акции (право/акции): 5/2 
- Капиталът ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 31 604 096 бр. нови акции  
- Борсов код на издадените права: EUB1  
- ISIN код на издадените права: BG4000002213 
- Начална дата за търговия на правата на борсата: 09.06.2021 г. 
- Крайна дата за търговия на правата на борсата: 15.06.2021 г. 
- Начална дата за прехвърляне на правата: 09.06.2021 г. 
- Крайна дата за прехвърляне на правата: 17.06.2021 г.  
- Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 21.06.2021 г.
- Начална дата за записване на акции от увеличението: 09.06.2021 г. 
- Крайна дата за записване на акции от увеличението: 25.06.2021 г. 
- Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Евро-Финанс АД 
- Банка, в която е открита набирателна сметка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 04.06.2021 г.  
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 02.06.2021 г. 

Проспектът за публично предлагане на ценни книжа (емисия акции от увеличение на капитала) е достъпен на уеб страницата на дружеството - ТУК