Комуникация и медии

Еврохолд удължава до 7 юли срока за записване на новите акции от увеличението на капитала

София, 24 юни 2021 - Най-големият публичен холдинг в България и една от водещите независими финансови и застрахователни групи в Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, удължава до 7 юли срока за записване и плащане на новите акции от увеличението на капитала си на Българската фондова борса (БФБ).

С оглед на потвърдено участие в увеличението на капитала на глобални инвестиционни фондове и необходимо допълнително време за извършване на плащанията и приключване на транзакциите, управителният съвет на Еврохолд реши крайната дата за записване на новите акции да бъде изместена от 25 юни на 7 юли (допълнителни 8 работни дни). Решението е взето на основание чл. 89л от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), който позволява на дружеството да удължи подписката с 60 дни. Публичното предлагане стартира на 9 юни.
  
Еврохолд предложи за записване малко над 79 млн. нови акции, всяка с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност - 2.5 лв. Еврохолд вече пласира успешно почти всички права (над 188 млн. права) от увеличението на капитала си в рамките на периода на търговия с тях (9-15 юни) и на последвалия аукцион (21 юни) на БФБ за неизползваните от тях. При успешно записване на цялата емисия Еврохолд ще набере до 100 млн. евро, които ще бъдат използвани за финансиране на придобиването на дружествата на ЧЕЗ Груп в България и за инвестиции в развитието на двата основни бизнеса на холдинга - енергетика и застраховане. 
 
Мениджър на публичното предлагане е водещият инвестиционен посредник в България – Евро-Финанс АД, а единствено в качеството й на финансов консултант по емисията е ангажирана Renaissance Capital. 

Актуализиран график на публичното предлагане на Еврохолд:    
- Брой акции преди увеличението: 197 525 600 
- Брой издадени права: 197 525 600 
- Брой акции, предложени за записване: 79 010 240   
- Номинална стойност на акциите: 1.00 лв. 
- Емисионна стойност на акциите: 2.50 лв.
- Съотношение между издадените права и новите акции (право/акции): 5/2 
- Капиталът ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 31 604 096 бр. нови акции  
- Борсов код на издадените права: EUB1  
- ISIN код на издадените права: BG4000002213 
- Начална дата за търговия на правата на борсата: 09.06.2021 г. 
- Крайна дата за търговия на правата на борсата: 15.06.2021 г. 
- Начална дата за прехвърляне на правата: 09.06.2021 г. 
- Крайна дата за прехвърляне на правата: 17.06.2021 г.  
- Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 21.06.2021 г.
- Начална дата за записване на акции от увеличението: 09.06.2021 г. 
- Крайна дата за записване на акции от увеличението: 07.07.2021 г.
- Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Евро-Финанс АД 
- Банка, в която е открита набирателна сметка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 04.06.2021 г.  
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 02.06.2021 г. 
Проспектът за публично предлагане на ценни книжа (емисия акции от увеличение на капитала) на Еврохолд и Допълнението към него, с нанесени поправки във връзка с удължения срок на предлагането, са достъпни на уеб страницата на дружеството - ТУК.