Комуникация и медии

Еврохолд ще предложи 28% от акциите на Етропал за търговия на БФБ

Публикация от: 09.11.2007
На 19/11/2007 г Българска фондова борса ще проведе закрит аукцион за продажба на акции на Етропал АД при минимална цена от 7,95 лв за акция. Мажоритарният собственик Еврохолд България ще предложи 1 400 000 бр. акции, което представлява 28 % от общия брой акции на Етропал.

В понеделник /12.11.2007 г/ акциите на Етропал АД (BSE code: ETR) ще бъдат въведени за търговия на БФБ съгласно одобрения проспект.

За деветмесечието на 2007 г. дружеството отбеляза 9.8 млн. лв. нетни приходи от продажби или ръст от 57 %, което в абсолютно изражение доближава размера на реализираните нетни приходи за цялата 2006 г.

Показатели

2005

2006

2007*

2008*

Нетни приходи от продажби

6 345

10 781

15 270

24 060

EBITDA

980

1 433

2 535

2 925

Нетна печалба

255

475

1 240

1 600

*прогнозни данни. Всички показатели са в хиляди лева.

За последните три години Етропал АД увеличи и дела на експорта си от 17 % през 2004 г. до 45% през настоящата година. През 2006 г. компанията започна производство за три френски дружества – LCH, Gyneas и Laboderm. През същата година стартира и нова продуктова линия /над 70 вида медицински консумативи/ за Covidien (до скоро под името Tyco Healthcare International). Сключените дългосрочни договори за производство и доставка на крайни продукти ще осигурят възможност приходите на компанията да достигнат над 30 млн. лв. през 2009 г.

Етропал АД е единственият производител на консумативи за хемодиализа в България, а през 2007 г. компанията откри и първия частен диализен център в страната. Дружеството възнамерява да участва активно в процеса на създаване на частни диализни центрове като по този начин ще затвори цикъла от производството на косумативите за хемодиализа и тяхната дистрибуция до предоставянето на услугата на крайните потребители. В резултат компанията допълнително ще повиши високата си рентабилност.

Еврохолд България възнамерява да запази мажоритарното си участие в компанията и поема ангажимент през следващите 12 месеца да не продава други акции от компанията (lock-up period).