Комуникация и медии

Еврохолд повишава рентабилността си през първото тримесечие

Холдингът отчита стабилни резултати от застрахователната дейност, независимо от регулаторния спор в Румъния

Общите приходите се повишават до близо 1.52 млрд. лв. 
Печалбата преди лихви, амортизации и данъци расте до 326.5 млн. лв.  
Нетната печалба се увеличава до близо 264 млн. лв. 

София, 9 юни 2023 - Една от водещите енергийни и финансови групи в Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, отбелязва увеличение на финансовите си резултати през първото тримесечие като това се дължи на подобрена рентабилност на енергийния бизнес и стабилни резултати от застрахователните операции, показва консолидираният отчет на дружеството за периода.

За януари-март Еврохолд отчита общи приходи от близо 1.52 млрд. лв. и печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) в размер на 326.5 млн. лв. Нетният финансов резултат е приблизително 264 млн. лв.

Енергийният бизнес, който оперира под бранда Електрохолд, подобрява своята обща рентабилност, независимо от спадащите цени на свободния пазар в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. През март Електрохолд сключи 10-годишен договор с Yettel и CETIN България за доставка на електроенергия от възобновяеми източници. Основна част от потреблението по този договор ще бъде осигурена от фотоволтаичната централа Верила (124 MW), която е най-голямата досега в България.  

Извън Румъния застрахователният бизнес на Еврохолд, концентриран в Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), се развива стабилно. През март лицензът на румънския застраховател на групата беше отнет от местния регулатор, за което ръководството на компанията вече информира, че е извършено неправомерно, в нарушение на европейското законодателство и ще бъде оспорено по съдебен път. 

Ако се приспадне загубата от преустановена дейност заради казуса с Румъния, групата приключва 2022 г. с EBITDA в размер на 244.5 млн. лв. и положителен нетен финансов резултат от близо 21.8 млн. лв., съгласно консолидирания одитиран отчет за периода. С резултатите си през първите три месеца на 2023 г. Еврохолд компенсира счетоводната загуба за предходната година.       

“Преди две години предприехме голяма стъпка в новата ни стратегия за развитие, навлизайки в енергийния бизнес и това вече се отплаща. Дейността на Електрохолд е с най-голямо значение за представянето ни. В ход е изграждането на вертикалния бизнес модел, който обявихме и който включва производство на енергия от възобновяеми източници, дистрибуция, доставка и търговия с чиста електроенергия. Това създава създава солидни възможности за растеж и се вписва напълно в стратегията на ЕС за зеления преход. По отношение на застрахователния бизнес, независимо от регулаторния удар, който получихме в Румъния, ние няма да се отклоним от мисията, която отстояваме през всички години в този бранш - да предоставяме качествени, надеждни застрахователни услуги, за които милионите ни клиенти в региона винаги са разчитали на нас. Вярваме, че с подкрепата на акционерите и партньорите ни ще преодолеем неблагоприятните последици от развитието на румънския казус, ще продължим процеса на диверсификация на портфейла ни и ще реализираме добра година,” коментира Асен Минчев, изпълнителен директор на Еврохолд.