Комуникация и медии

Еврохолд увеличава приходите си за полугодието по всички направления

Всички сегменти отчитат ръст на приходите с двуцифрени стойности 
EBITDA се повишава с 13% до 18.3 млн. лв.
Премийният приход на ЕИГ се увеличава с 17% до 513 млн. лв.     

София, 30 август 2021 - Най-големият публичен холдинг в България и една от водещите финансови и енергийни групи в Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, увеличава значително приходите си и подобрява оперативната си рентабилност през първото полугодие, показва консолидираният отчет на дружеството за периода, който все още не включва придобития през юли бизнес на ЧЕЗ Груп в България. 

През януари-юни тази година Еврохолд реализира общи приходи от 923.4 млн. лв., което e 20% ръст на годишна база. Печалбата от оперативна дейност на холдинга се повишава с 15% за година до 58 млн. лв., а тази преди лихви, амортизации и данъци (EBITDA) достига 18.3 млн. лв., 13% повече в сравнение с първите шест месеца на 2020 г. Крайният нетен финансов резултат остава отрицателен и е в размер на минус 3.4 млн. лв. поради реализираната от компанията-майка загуба за периода.  
   
Всички бизнес сегменти на Еврохолд постепенно възстановяват оборотите си от преди COVID-19 и отчитат увеличение на приходите си в условията на все още усложнена обстановка заради продължаващата пандемия. Постъпленията от застрахователна дейност на групата се увеличават с 19% за година до 814.2 млн. лв. Приходите от застрахователни премии на дъщерната Евроинс Иншурънс Груп (EИГ) се повишават с 17% на годишна база до 513 млн. лв., благодарение на експанзията на групата в Югоизточна Европа. Консолидираната печалба преди данъци на застрахователната група за полугодието достига 2.9 млн. лв. при 4.7 млн. лв. за същия период на миналата година. Останалите бизнес направления от дейността на холдинга - автомобили, лизинг и финансово-инвестиционната дейност, опериращи под брандовете Авто Юнион АД, Евролийз Груп ЕАД и Евро-Финанс АД, регистрират ръст на приходите и оперативната си печалба (в таблицата по-долу). В края на юни активите на дружеството надхвърлят 1.73 млрд. лв. което е с около 6% повече спрямо края на 2020 г. 
         
„Резултатите за първото полугодие все още не отчитат представянето на новопридобитите дъщерни дружества на ЧЕЗ Груп, които ще бъдат консолидирани в отчета за деветмесечието. Извън енергийните ни активи, Еврохолд постепенно възстановява позициите си от преди COVID кризата. Интеграцията и развитието на енергийните ни дружества ще допринесат значително за възходящ тренд през следващите периоди“, коментира Кирил Бошов, председател на УС на Еврохолд.