Комуникация и медии

Еврохолд увеличава приходите и подобрява рентабилността си за полугодието

Общите приходите се повишават до близо 2.13 млрд. лв. 
Печалбата преди лихви, амортизации и данъци расте до 378 млн. лв.  
Нетната печалба се увеличава до почти 243 млн. лв. 

София, 29 август 2023 - Една от водещите енергийни и финансови групи в Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, продължава по пътя на растежа независимо от икономическите и геополитическите предизвикателства в региона, в който оперира и успява да увеличи финансовите си резултати през първото полугодие, показва консолидираният отчет на дружеството за периода. 

За януари-юни Еврохолд отчита общи приходи от около 2.13 млрд. лв. и печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) в размер на 378.04 млн. лв. Нетният финансов резултат е почти 243 млн. лв. Добрите резултати се дължат на значително по-високата рентабилност на енергийния бизнес на холдинга и стабилното представяне на застрахователните дружества на групата.

Енергийният бизнес на Еврохолд, който оперира под бранда Електрохолд, увеличава своята рентабилност на фона на по-ниски цени на свободния пазар в сравнение с първото шестмесечие на 2022 г. През март Електрохолд сключи 10-годишен договор с Yettel и CETIN България за доставка на електроенергия от възобновяеми източници. Основна част от потреблението по този договор ще бъде осигурена от фотоволтаичната централа Верила (124 MW), която е сред най-големите досега в България като мощност и чийто капацитет предстои да бъде увеличен.  

Застрахователният бизнес на Еврохолд, концентриран в Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), се развива стабилно и след напускането на румънския пазар. По-рано този месец една от водещите агенции за кредитен рейтинг в света - Fitch Ratings, потвърди дългосрочна оценка ‘B+’ със стабилна перспектива на ЗД Евроинс АД (Евроинс България) - най-голямото дъщерно дружество на ЕИГ. Същият рейтинг беше присъден и на презастрахователя на групата - ЕИГ Ре АД. Fitch също така премахна двете дружества от списъка за наблюдение за евентуална негативна перспектива по рейтинга (Rating Watch Negative, RWN). Това беше продиктувано както от техните добри резултати, така и от преценката, че бизнесът на дружествата от групата остава стабилен и след напускането на румънския пазар. През юни Fitch потвърди кредитен рейтинг ‘В’ със стабилна перспектива и на Еврохолд и също премахна холдинга от списъка за наблюдение на агенцията за евентуална негативна перспектива (RWN). 
 
“Икономическата и геополитическата ситуация в региона са предизвикателство за нас, с което ние до голяма степен се справяме чрез оперативните и стратегическите мерки, които прилагаме. Избраната от нас стратегия за развитие и диверсификацията по отношение на бизнес секторите, продуктите и пазарите, на които развиваме дейност, ни носи конкретни и измерими ползи в сложни времена. На фона на войната в Украйна, икономиките в Централна и Източна Европа се представят стабилно и показват устойчивост. Независимо от признаците на забавяне на растежа, ние очакваме по-силен ръст на пазарите в ЦИЕ през 2023 г. спрямо средното за Европа и страните от еврозоната. Оптимисти сме, че холдингът ще постигне добри резултати и в оставащите месеци от настоящата година,” коментира Асен Минчев, изпълнителен директор на Еврохолд.