Комуникация и медии

Еврохолд информира за предприети мерки за защита интересите на акционери, кредитори и инвеститори след атаката срещу Евроинс Румъния

София, 13 февруари 2023 г. - Във връзка с разпространената информация за координирана атака на служители на застрахователния надзор в Румъния срещу местното подразделение на Евроинс, ръководството на Еврохолд България АД информира, че компанията е предприела всички възможни към момента оперативни и правни мерки за защита интересите на акционери, кредитори и инвеститори.

Наред с вътрешни експерти, Еврохолд е ангажирала солиден екип от външни консултанти с разнообразна експертиза и ще продължи с усилията по окончателното разрешаване на казуса в Румъния в съответствие с европейското законодателство. Холдингът декларира, че няма да допусне никакъв компромис, който да навреди на дружеството и интересите на неговите акционери, инвеститори и кредитори. 

Ръководството и основните акционери на Еврохолд са уверени, че предприетите действия ще гарантират финансовата стабилност на компанията. Всички дъщерни дружества на холдинга оперират нормално. През последния отчетен период (към септември 2022 г.) Еврохолд регистрира най-добрите консолидирани резултати в своята история след силно представяне както на застрахователния, така и на енергийния бизнес на групата. Очакванията са тази възходяща тенденция да продължи и през следващите тримесечия. Търговията с финансови инструменти на дружеството на Българската и Варшавската фондова борса ще продължи в обичайния пазарен ритъм.           

Ръководството на Еврохолд благодари на всички компетентни държавни органи и отговорни европейски институции, които откликнаха и предприеха действия след подадения от дружеството сигнал за организирана атака срещу Евроинс Румъния. Мениджмънтът на компанията има подкрепата на всички свои основни и ключови миноритарни акционери, в това число Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). В края на 2022 г. Комисията за финансов надзор в България одобри придобиването на миноритарен дял в дъщерната на Еврохолд - Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), от ЕБВР. Сделката беше предшествана от детайлен и пълен одит на финансовото състояние на застрахователната група и нейните дъщерни дружества, в това число Евроинс Румъния.