Комуникация и медии

ЕВРОХОЛД е удовлетворен от решението относно включването на застрахователните групи в предстоящите проверки

ЕИГ и дъщерните й дружества подкрепят изцяло прегледа на балансите на застрахователите

Във връзка с публикуваното на 08.07.2016 г. решение на Комисията за финансов надзор и Управляващия комитет  (EIOPA, Министерство на финансите и др.) по прегледа на балансите в застрахователния сектор, относно включването на застрахователните групи в предстоящите проверки, ръководството на "Еврохолд България" заявява следното: 

„Считаме, че решението на КФН и Управляващия комитет (EIOPA, Министерство на финансите и др.), публикувано на уебсайта на регулатора на 08.07.2016 г., изцяло е в унисон с българското и европейското законодателство, в това число с европейската директива „Платежоспособност II“, и напълно го подкрепяме. То ревизира първоначалните намерения на надзорните органи групите да бъдат подлагани на преглед по подобие на всички застрахователни и презастрахователни дружества и регламентира изрично, че застрахователните групи с дъщерни застрахователни дружества не подлежат на преглед на индивидуално ниво и няма необходимост да сключват договори с независими външни експерти за оценка на балансите им на индивидуално ниво, което би породило ненужно високи разходи и би изместило фокуса на проверките. С оглед на разрешаването на проблема с третирането на групите в предстоящите проверки, "Еврохолд България" не възнамерява да обжалва решението на КФН и Управляващия комитет  (EIOPA, Министерство на финансите и др.) по съдебен път. 

В заключение, ръководството на застрахователна група "Евроинс Иншурънс Груп" АД и четирите му дъщерни застрахователни дружества в България - „ЗД Евроинс“ АД, „Евроинс Живот“ АД, „Евроинс - Здравно Осигуряване“ АД и „ЗД ЕИГ Ре“ АД (предишно наименование „ХДИ Застраховане“), за пореден път заявяват подкрепата си за предстоящите прегледи на балансите в сектора и подчертават, че тяхното провеждане ще има положителен ефект по отношение на стабилността на сектора и защитата на потребителите на финансови услуги в страната.“
 
"Евроинс Иншурънс Груп" вече увеличи капитала на три от четирите си застрахователни дъщерни дружества в България, в подкрепа на развитието на бизнеса им и в отговор на капиталовите изисквания на „Платежоспособност II“. Капиталът на „ЗД ЕИГ Ре“ (предишно наименование „ХДИ Застраховане“) се повиши с 4 млн. лв., а този  на „Евроинс - Здравно Осигуряване“ - с 1.5 млн. лв. Паралелно, специализираната в общо застраховане „ЗД Евроинс“, получи подчинен срочен дълг в размер на 7.7 млн. лв.