Комуникация и медии

Еврохолд запазва приходите си на стабилно ниво през третото тримесечие на 2020 г.

Холдингът увеличава постъпленията си от застраховане, благодарение на успешната интеграция на новопридобитите дружества в Югоизточна Европа

Общите приходи нарастват с 3% до 1.21 млрд. лв.
Активите се повишават с 10% до 1.66 млрд. лв.
ЕИГ увеличава премийния си приход с малко над 7% до 661 млн. лв.
Постъпленията от финансови услуги растат с 63% до 6.6 млн. лв. 
Оперативната печалба намалява с 29% до 18.1 млн. лв.         

София, 30 ноември 2020 - Една от водещите бизнес групи в Централна и Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, успява да увеличи приходите си и да съхрани оперативната си печалба в предизвикателен за бизнеса период в условията на пандемия от COVID-19. Това показва консолидираният отчет на дружеството за януари-септември 2020 г.  
 
Общите приходи на Еврохолд за периода достигат 1.21 млрд. лв., което e с 3% повече спрямо деветмесечието на 2019 г. Постигнатият резултат се дължи на ефектите от разширяването на дейността на застрахователния подхолдинг на групата в Югоизточна Европа (ЮИЕ), увеличените приходи от инвестиционно посредничество и на предприетите от мениджмънта действия по оптимизиране на бизнеса и повишаване на ефективността. 

Еврохолд реализира оперативна печалба (EBITDA) от 18.1 млн. лв., което е приблизително 29% по-малко спрямо същия период на предходната година. Крайният нетен финансов резултат е отрицателен - в размер на -12.8 млн. лв., което се дължи на еднократен ефект от увеличението на техническите резерви на дъщерното застрахователно дружество в Румъния в резултат на въвеждането на нова методика за изчисляването им, както и на реализираната от компанията-майка загуба на неконсолидирана основа.    
Активите на Еврохолд към септември 2020 г. надхвърлят 1.6 млрд. лв., което е с близо 10% повече спрямо декември 2019 г.  
     
Застрахователният бизнес на Еврохолд, концентриран в Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), има съществен принос за стабилните резултати. Приходите от застрахователна дейност на холдинга се увеличават с над 10% за година до около 1.06 млрд. лв., а тези от застрахователни премии на самата ЕИГ - с малко над 7% за година до 661 млн. лв. Ръстът е постигнат, благодарение на експанзията на застрахователната група в ЮИЕ и успешната интеграция на новопридобитите дружества в сектора. 
    
Ключови дъщерни дружества на ЕИГ успяват да увеличат приходите си през деветмесечието. Eвроинс Румъния, най-голямата застрахователна компания в групата, повишава брутния си премиен приход с 4% на годишна база до малко над 400 млн. лв. Евроинс Украйна увеличава приходите си от застрахователни премии с 28% спрямо деветмесечието на 2019 г. до 16 млн. лв. и реализира печалба преди данъци от 2.5. млн. лв. Евроинс България повишава премийния си приход с 11% на годишна база до 195 млн. лв. и регистрира печалба преди данъци от 5.9 млн. лв. Евроинс Грузия отчита 59% годишен ръст на брутния си премиен приход до 11.6 млн. лв. Евроинс Русия реализира премии за 32 млн. лв. и печалба преди данъци в размер на 1.4 млн. лв. 

Най-силно засегнатото от COVID-19 епидемията дружество в групата - специализираното в застраховки за пътувания Европейско туристическо застраховане (ERV), свива премийния си приход с 49% за година до 8.4 млн. лв., но приключва на печалба от 2.9 млн. лв. след диверсификация на продуктовото портфолио и пренасочване към алтернативни сегменти в комбинация с оптимизиране на разходите. 
На фона на намалената икономическа активност и глобалната тенденция на спад в покупките на стоки за дълготрайна употреба, лизинговият и автомобилният бизнес на Еврохолд, групирани съответно в Евролийз Груп ЕАД и Авто Юнион АД, регистрират понижени обороти, но все пак отчитат увеличение на оперативна печалба на годишна база (виж таблицата по-долу). Финансово-инвестиционната дейност, концентрирана в Евро-Финанс АД, допринася положително за  повишението на приходите на групата с ръст от 63% на годишна база до над 6.6 млн. лв.
      
"Холдингът запазва стабилни позиции на фона на икономическата обстановка в региона. Анализираме внимателно ефектите от COVID-19 върху дейността ни. Създаденият бизнес модел и капиталова адекватност, инвестициите, които сме реализирали, включително в дигитализация, предприетите мерки за повишаване на ефективността и ефикасността, както и географската ни диверсификация, ни предоставят устойчивост и достатъчно възможности да управляваме възникналите в резултат на пандемията рискове. Ще продължим да укрепваме и консолидираме позициите ни в региона, като целта ни ще бъде да увеличим ефективността на разходите. Дългосрочно, пазарите, на които оперираме, остават с потенциал за добър растеж", коментира Кирил Бошов, председател на УС на Еврохолд.