Комуникация и медии

Еврохолд отбелязва още една успешна година след силно четвърто тримесечие


Приходите се увеличават с около 77% до над 6.3 млрд. лв. 
Оперативната печалба се повишава с близо 52% до почти 286 млн. лв.  
Постъпленията от енергийния бизнес се утрояват до 3.6 млрд. лв.  
Премийният приход от застраховане нараства с 24% до близо 1.7 млрд. лв. 

София, 2 март 2023 - Най-големият публичен холдинг в България и една от водещите енергийни и финансови групи в Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, отчита силно представяне през последното тримесечие на 2022 г., с което изпраща още една успешна година в историята. 
През изминалия период холдингът регистрира близо 77% ръст на приходите спрямо предходната година до над 6.3 млрд. лв. и около 52% увеличение на печалбата преди лихви, данъци и амортизации до почти 286 млн. лв., показва годишният консолидиран отчет на холдинга. Нетната печалба се повишава с 8.8% за година до 68.3 млн. лв.   

Най-голям принос за резултатите има енергийният бизнес, който оперира под бранда Електрохолд, формира повече от половината от приходите и подобрява значително рентабилността на холдинга. Това е първият годишен отчет, в който са консолидирани изцяло резултатите на дружествата, които Еврохолд придоби през 2021 г. от чешката CEZ. 

Застрахователният бизнес на Еврохолд, концентриран в Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), продължава да бележи стабилен ръст, благодарение на успешната дейност на почти всички застрахователни поделения на групата. Брутният премиен приход на ЕИГ се увеличава с 24% за година до приблизително 1.7 млрд. лв.   
Най-голямото дъщерно подразделение на ЕИГ - Евроинс Румъния, приключва годината с 62.2 млн. лв. печалба преди данъци. През изминалите месеци ръководството на групата предприе ключови мерки, които гарантират още повече финансова стабилност на румънското дружество. Евроинс Румъния сключи нов презастрахователен договор с ЕИГ Ре EАД, част от ЕИГ, който покрива плащането на всички щети на румънския застраховател и осигурява трансфера на значителна част (87%) от риска в неговия портфейл извън компанията, при това ретроцедиран при водещи европейски презастрахователи. В допълнение, още през миналата година акционерите предприеха увеличение на капитала на румънското дружество със 100 млн. леи (20.3 млн. евро). Също така, Евроинс Румъния продължава да диверсифицира портфейла си с цел намаляване на риска. За период от една година пазарният дял на застрахователя в сегмента “Гражданска отговорност” намалява с 15% до около 28%, измерено чрез броя на издадените от дружеството полици и регистрираните автомобили в страната. Спрямо броя на активните полици в края на 2022 г. този дял е още по-малък - 27.68%. Очакванията на ръководството са, че до края на настоящата година той ще бъде редуциран до 25% и ще е съизмерим с този на двата преки конкурента на компанията в сегмента. Паралелно, приходите от застраховане на компанията, които не са свързани с полицата “Гражданска отговорност”, непрекъснато се увеличават. За изминалата година този ръст е двукратен. 

В края на декември ЕИГ продаде застрахователните си операции в Беларус и Русия. Същевременно, компанията запази непроменени участията си в другите държави в този регион - Грузия и Украйна. В Украйна двете местни подразделения на групата успяха да се адаптират в условията на война и продължават да развиват дейност.      
“Приключваме година на предизвикателства, каквито едва ли можехме да си представим. Искрено съм удовлетворен, че успяхме да се справим в подобна ситуация и да подобрим допълнително представянето ни в двете основни направления - енергетика и застраховане. Енергийният сектор посрещна огромни предизвикателства през изминалата година, но ние успяхме да извлечем най-доброто от предоставените възможности и очаквам добри резултати и през тази година. Запазихме непрекъсната дейността на двете ни застрахователни компании в Украйна и се погрижихме, доколкото можем, за нашите служители там. Всичките ни застрахователни дружества са добре капитализирани. Това се отнася и за румънското ни подразделение, за което предприехме допълнителни мерки, гарантиращи още по-висока финансова стабилност. С инвестираните над 200 млн. евро в Евроинс Румъния по линия на придобиването и увеличението на капитала през годините, както и чрез подкрепата, която сме осигурявали на дружеството в изминалите нелеки за румънския застрахователен пазар периоди, ние ясно и нееднократно сме потвърждавали нашата ангажираност към развитието на компанията и обслужването на милионите ни клиенти,” коментира Кирил Бошов, председател на управителния съвет на Еврохолд.  

През юни 2022 г. Еврохолд продаде своя автомобилен и лизингов бизнес. Така резултатите им вече не се консолидират. В активите на Еврохолд остава относително по-малката спрямо останалите сегменти - финансово-инвестиционна дейност, концентрирана в компанията Евро-Финанс АД, която увеличава леко приходите си и също е на печалба.