Комуникация и медии

Еврохолд изплати 3.487 милиона евро главница и лихви по облигации

На 26 април Еврохолд изплати 3.487 милиона евро главница и лихва по тригодишните облигации на компанията. Купонът по емисията е 6-месечен EURIBOR + 3.65%, като за изтичащия период той е в размер на 4.67%. Облигациите са необезпечени. Емисията е с падеж 25 октомври 2010 година и е в размер на 10 милиона евро, като с извършеното плащане бе погасена втората третина от главницата. Последното плащане ще бъде направено с изтичането й. Остатъчната главница е в размер на 3.334 милиона евро.

Съгласно неконсолидирания финансов отчет на дружеството за първо тримесечие на 2010 година загубата е в размер на 1.66 милиона лева. Отчетеният резултат намалява загубата с 41.8% спрямо същия период на 2009 година.

Разходите за лихви на Еврохолд България намаляват до 1.9 милиона лева за първо тримесечие на 2010 година спрямо 2.9 милиона лева за същия период на 2009 година вследствие на редуцирания дълг на компанията. Приходите за периода са нараснали с над 20% като достигат 742 хиляди лева. От тях приходите от лихви са 462 хиляди лева спрямо 350 хиляди лева за съпоставимия предходен период. Приходите от дивиденти запазват същите нива като към края на м. март са в размер на 260 хиляди лева.

Активите на компанията възлизат на 320 милиона лева за отчетния период спрямо 316 милиона лева към края на 2009 година. Собственият капитал е в размер на 188 милиона лева.