Комуникация и медии

Еврохолд планира увеличение на капитала с 80 милиона нови акции

Емисията ще е 80 млн. нови привилегировани акции с емисионна цена 1.95 лв. всяка

София, 19 март 2019 г. - Еврохолд България АД, една от водещите независими бизнес групи в региона на Централна и Източна Европа, планира да увеличи капитала си с около 80 млн. лв. до близо 277 млн. лв. чрез емитирането на привилегировани акции.  

Набраните средства ще бъдат използвани за намаляване на задълженията на компанията. Постъпленията от емисията ще бъдат използвани също за подсилване на капиталовата позиция на дъщерния застрахователен холдинг - Евроинс Иншурънс Груп АД, както и в подкрепа на експанзията на групата.    

Увеличението на капитала на Еврохолд трябва да бъде одобрено от акционерите на извънредно общо събрание на 22 април, поканата за което вече е публикувана. Предложението е да се емитират близо 80 млн. нови привилегировани акции, всяка с номинал 1 лв. и емисионна цена 1.95 лв. 

Новите привилегировани акции няма да дават право на глас в общото събрание на акционерите, но ще гарантират на притежателите им получаването на дивидент всяка година при следната схема: 6% от номиналната стойност на акция за първите пет години след вписването на емисията в Търговския регистър; 3% от номинала между шестата и десетата година; и 1% след десетата година от вписването.    
Увеличението на капитала на Еврохолд ще се счита за успешно, ако бъдат записани и изцяло платени поне 25.3% (20 милиона) от новите акции. При успех холдингът ще набере между 39 и 156 млн. лв. Всички детайли за емисията ще бъдат публикувани в проспекта за публично предлагане на ценните книжа. Мениджър ще е Евро-Финанс АД, един от най-големите инвестиционни посредници в България. 

Еврохолд България реализира консолидирани оперативни приходи в размер на близо 1.3 млрд. лв. през 2018 г., абсолютен рекорд в цялата история на компанията и ръст от 2.4% спрямо предходната година, показа наскоро публикуваният неодитиран консолидиран отчет на дружеството. Към края на 2018 г. консолидираните активи на групата са 1.4 млрд. лв., което е 5% увеличение в сравнение с 2017 г.