Комуникация и медии

Eврохолд АД се слива със Старком Холдинг АД

Публикация от: 27.11.2006

На  27 ноември 2006 се проведе извънредно Oбщо събрание на акционерите на „Еврохолд” АД, на което бе гласувано сливането на дружеството със „Старком Холдинг” АД. Новоучреденото дружество ще носи наименованието “Еврохолд България” АД и също ще бъде публична компания.

Общият брой на акциите на Еврохолд България ще е 50 002 586, всяка с номинална стойност от 1 лв. За всяка една акция от преобразуващото се дружество акционерите на „Еврохолд” АД ще получат по осем нови акции от новоучреденото дружество, докато акционерите на „Старком Холдинг” АД ще получат по 5,83 акции от Еврохолд България.

Инвестиционният портфейл на новоучреденото дружество „Еврохолд България” АД ще обхваща следните сектори от икономиката - финансови услуги, продажба на автомобили, недвижими имоти и производство. Изброените отрасли са сред най-динамично развиващите се в икономиката на страната през последните 4 години. Това са и секторите, за които се очaкава да продължат да нарастват със значително по-високи темпове от ръста на брутния вътршен продукт в България през следащите 5 години