Комуникация и медии

Еврохолд отчита рекордни резултати за 2021 г.

Приходите се увеличават със 138% до 3.76 млрд. лв.
Оперативната печалба (EBITDA) нараства многократно до 238 млн. лв.  
Активите се повишават със 133% до 3.79 млрд. лв.
Собственият капитал скача 3 пъти до 398 млн. лв.
Премийният приход на ЕИГ расте с 49% до 1.36 млрд. лв.    
   
София, 1 март 2022 - Най-големият публичен холдинг в България и една от водещите финансови и енергийни групи в Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, регистрира през 2021 г. най-високите си резултати в историята, като повишава значително и рентабилността си. Това показва консолидираният отчет на дружеството за периода, който включва и част от резултатите на придобитите дъщерни дружества на ЧЕЗ Груп в България.

През 2021 г. Еврохолд реализира приходи от 3.76 млрд. лв., което е 138% ръст спрямо предходната година. Печалбата от основна дейност се повишава близо шест пъти до приблизително 412 млн. лв., а тази преди лихви, амортизации и данъци (EBITDA) достига близо 238 млн. лв., което е многократно над постигнатото през предходния период. Крайният нетен финансов резултат за 2021 г. е 114 млн. лв. 
   
Активите на Еврохолд се увеличават със 133% за година и към декември вече надхвърлят 3.79 млрд. лв. Собственият капитал на дружеството нараства три пъти до 398 млн. лв. 
Застрахователният бизнес на Еврохолд има най-съществен принос за постигнатия растеж. Постъпленията от него се увеличават с почти 70% за година до 2.35 млрд. лв. Приходите от застрахователни премии на дъщерната Евроинс Иншурънс Груп (EИГ) се повишават с 49% до 1.36 млрд. лв. като силният ръст на се дължи на всички пазари, на които оперира групата. Постигнатата от холдинга оперативна и нетна печалба в сегмента за периода е съответно 124 млн. лв. и 106 млн. лв.

Приходите от енергийна дейност на групата достигат 1.21 млрд. лв., а оперативната и нетна печалба в сегмента е съответно 95.2 и 21.8 млн. лв. В тях са консолидирани резултатите на дъщерните дружества на ЧЕЗ Груп в България за периода от придобиването им на 27 юли миналата година до края на декември. Енергийните дружества формират 32% от общите приходи на групата за изминалия период като пълният им принос ще проличи през настоящата година.

Еврохолд регистрира и солиден ръст на приходите и печалбите от финансова и инвестиционна дейност, базирана в дъщерната Евро-Финанс АД (в таблицата по-долу). Успешно се представят и останалите нестратегически бизнес направления в дейността на холдинга - автомобили и лизинг. През изминалата година Еврохолд продаде част от дъщерните си дружества в автомобилния сектор, което е в съответствие със стратегията на Еврохолд за фокусиране върху застрахователния и енергийния бизнес.