Комуникация и медии

Еврохолд увеличава значително резултатите си през първото тримесечие на 2022 г.


  • Приходите се повишават над четири пъти до 1.67 млрд. лв. 
  • Оперативната печалба (EBITDA) нараства близо десет пъти до 92 млн. лв.
  • Активите се увеличават със 7.4% до приблизително 4.8 млрд. лв.    
  • Премийният приход на Евроинс Иншурънс Груп расте с 88% до 469 млн. лв.

София, 1 юни 2022 - Най-големият публичен холдинг в България и една от водещите енергийни и финансови групи в Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, отбелязва рекордно високи приходи и почти тридесет пъти увеличение на печалбата си през първото тримесечие на 2022 г., показва консолидираният отчет на холдинга за периода. 
Общите приходи за януари-март скачат повече от четири пъти до над 1.67 млрд. лв. За ръста допринася най-много консолидирането на резултатите на бившите дъщерни дружества на CEZ Group в България, които бяха придобити от Еврохолд през юли миналата година и в момента оперират под бранда Електрохолд България ЕООД. Енергийният бизнес формира малко над половината от постъпленията на групово ниво за периода. Принос за растежа има и увеличеният премиен приход от застрахователна дейност, реализиран от Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ) на по-новите за групата пазари.

Енергийният бизнес допринася съществено и за повишаването на рентабилността на холдинга. Оперативната печалба (EBITDA) от тази дейност надхвърля 71 млн. лв. за периода. Рентабилността от застрахователните операции също се подобрява значително - оперативната печалба в това направление нараства повече от два пъти до 20.35 млн. лв. Общо за холдинга печалбата от основна дейност преди лихви, данъци и амортизации надминава 92 млн. лв., което е почти десетократен ръст спрямо предходния период. Нетната печалба за първото тримесечие достига близо 37 млн. лв., което е многократно повече в сравнение със същия период на миналата година.

Активите на холдинга се увеличават със 7.4% за година до близо 4.8 млрд. лв.

“Стартирахме годината силно в двете ключови направления на бизнеса ни и на практика продължихме доброто си представяне от предходната година. Тепърва предстои да усетим предизвикателствата, с които се сблъскваме от края на февруари с конфликта в Украйна. Смятаме, че бизнесът ни е добре структуриран, за да ги посрещнем подготвени. Ще се стремим да поддържаме положителен темп на растеж през остатъка от годината, но съобразявайки се с несигурността в Източна Европа и крехкия икономически растеж - фактори, които няма как да не влияят на представянето на почти всеки бизнес. Най-важното е, че успяхме да защитим колегите ни в Украйна и техните семейства, като ги прехвърлихме в България. Застрахователният ни бизнес в Украйна продължава с намалени темпове и в областите, които са по-слабо засегнати от войната,” коментира Кирил Бошов, председател на управителния съвет на Еврохолд.  
В Украйна дъщерната на Еврохолд - ЕИГ, притежава застрахователните дружества “ЧАД ЗК Евроинс Украйна” и “Европейско туристическо застрахователно дружество Украйна”, които не са спирали дейност и продължават да оперират и в момента, съобразявайки се със ситуацията в страната. Делът на двете дружества в общите активи на групата е относително малък - под 5%. Повечето служители на двете украински компании, както и техните семейства бяха евакуирани в България още след началото на военните действия и в момента те продължават своята работа отдалечено.   
Останалите по-малки направления в дейността на холдинга извън енергетиката и застраховането като цяло също допринасят положително за резултатите на групата.