Комуникация и медии

ЕВРОИНС – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЕАД увеличава капитала си

На заседание на Съвета на директорите на Евроинс Иншурънс Груп АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала на Евроинс–Здравно осигуряване ЕАД, е взето решение за увеличение на капитала на дружеството от 2.453 милиона лева на 3.953 милиона лева чрез емитиране на 1.5 милиона нови обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка една. Новите акции ще бъдат записани от едноличния собственик на дружеството.

Увеличението на капитала на дружеството е във връзка с предстоящата процедура по прелицензиране на здравноосигурителната компания като застраховател.