Комуникация и медии

„ЗД Евроинс“ АД увеличи капитала си двойно до 32.5 млн. лв.

Дружеството вече покрива на 120% капиталовото изискване за платежоспособност
 
Една от големите застрахователни компании в България -  „ЗД Евроинс“ АД, специализирана в общото застраховане и част от „Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ), реализира успешно плановете си за двойно увеличение на капитала до 32.5 млн. лв. и капиталовите показатели на дружеството вече надхвърлят значително изискваните от евродирективата „Платежоспособност 2“ стойности.  
   
На 30.10.2017 г „ЗД Евроинс" АД взе решение за увеличение на капитала си от 16.47 млн. лв. на 32.47 млн. лв. чрез издаването на 16 млн. нови акции, всяка с номинална и емисиона стойност 1 лв. Всички нови акции са записани и платени от мажоритарния собственик на дружеството - „Евроинс Иншурънс Груп" АД, за което е извършена и необходимата парична вноска в размер на 16 млн. лв. Обстоятелствата около увеличението на капитала са заявени за вписване в Търговския регистър на 07.12.2017 г. и се очаква да бъдат отразени тази седмица.  
   
С предприетото двойно увеличение на капитала, „ЗД Евроинс“ АД вече покрива на 120% ключовия показател за стабилност в застрахователния сектор - капиталовото изискване за платежоспособност (КИП). С увеличението на капитала на дружеството, компанията-майка ЕИГ финализира успешно плана си за капитализиране на всички свои дъщерни дружества с цел покриване на изискванията на европейската директива „Платежоспособност 2“. 

Йоана Цонева, изпълнителен директор на ЗД „Евроинс“ АД коментира: 
„С двойното увеличение на капитала дружеството ни осигурява покритие на  капиталовите изисквания по „Платежоспособност 2" в стойности, които надхвърлят значително регламентираните в евродирективата. По този начин „ЗД Евроинс“ АД си осигурява и стабилна основа за здравословен и устойчив растеж.“