Комуникация и медии

„Eвроинс“ приключи успешно плана си за капитализиране на бизнеса

Прегледът на балансите на всички дружества от групата завърши 

На 3 февруари Комисията за финансов надзор (КФН) публикува доклада за прегледа на балансите (BSR) към 30 юни 2016 г. на застрахователните дружества в България, в това число на застрахователния холдинг "Евроинс Иншурънс Груп"  АД (ЕИГ) и на неговите дъщерни дружества в България - „ЗД Евроинс“ АД, „Евроинс Живот“ АД, „Евроинс - Здравно Осигуряване“ АД и „ЗД ЕИГ Ре“ АД (предишно наименование „ХДИ Застраховане“). 

Прегледът на балансите на холдинга и дъщерните му дружества бе проведено от френската одиторска и консултантска компания Mazars Group. Оценката на одитора, както и предприетите от ЕИГ през второто полугодие на 2016 г. капиталови мерки в подкрепа на бизнеса на подразделенията на холдинга, потвърждават стабилната капиталова позиция и платежоспособност на "Евроинс Иншурънс Груп" и неговите застрахователни дружества в България. Те също така показват, че ЕИГ и дъщерните му дружества имат достатъчно капитал и собствени средства, с които отговарят напълно на изискванията на европейската директива „Платежоспособност II“ и осигуряват предвиденото от закона покритие на двата ключови показателя за стабилност в застрахователния сектор - капиталово изискване за платежоспособност (КИП) и минимално капиталово изискване (МКИ).   
Във връзка с констатираните от Mazars Group корекции на групово и индивидуално ниво към 30 юни 2016 г., "Евроинс Иншурънс Груп" ги покрива и компенсира напълно с внесените през второто полугодие в капитала на холдинга 63.5 млн. лв. и постигнатите положителни финансови резултати за годината. Това се потвърждава и в публикувания от КФН доклад за прегледа на балансите на застрахователите.  

През 2016 г. капиталът на застрахователния холдинг беше увеличен със 195.58 млн. лв. до 483 млн. лв. Целта на емисията беше да се осигурят средства за финансирането на експанзията на ЕИГ и за подкрепа на неговите дъщерни компании. През декември част от средствата - 44 млн. лв., бяха предоставени на дъщерното дружество на холдинга в Румъния, с което капиталът на „Евроинс Румъния“ нарасна до 530 млн. леи. Още близо 15 млн. лв. бяха използвани за капиталова подкрепа на четирите дъщерни дружества на ЕИГ в България, които средства компенсират изцяло направените от одитора корекции в балансите им (по-долу в таблицата). По отношение на прегледа на баланса на специализираната в общото застраховане „ЗД Евроинс", както е отбелязано в публикувания от КФН доклад, установеният дефицит е покрит напълно, като в бъдеще ще бъдат проверени договорите за предоставените средства.  


Компания

Корекции при BSR

Внесен капитал през IV-то трим. на 2016 г.

„ЗД Евроинс“ АД

11.9 млн. лв.

12 млн. лв.

„Евроинс Живот“ АД*

1.288 млн. лв.

1.250 млн. лв.

„Евроинс - Здравно Осигуряване“ АД

0.307 млн. лв.

1 млн. лв.

„ЗД ЕИГ Ре“ АД

0.567 млн. лв.

0.6 млн. лв.

Общо

14.062 млн. лв.

14.85 млн. лв.

*Разликата от 38 хил. лв. при „Евроинс Живот“ е покрита с постигнатите от дружеството финансови резултати през 2-рото полугодие на 2016 г., което не налага тази сума да бъде внесена допълнително 

Като част от мерките за оптимизиране на застрахователния бизнес на холдинга в България, беше взето решение и за вливане на „Евроинс - Здравно Осигуряване“ АД в „ЗД ЕИГ Ре“ АД. Документите за целта вече са внесени в Комисията за финансов надзор. С вливането капиталът на „ЗД ЕИГ Ре“ АД ще се увеличи допълнително и по този начин в дружеството ще бъде създаден солиден буфер, надхвърлящ значително минималните изисквания за покритие на КИП и МКИ.  

С предприетите мерки през 2016 г. ЕИГ завърши успешно плана си за капитализиране на своите дъщерни компании с цел подкрепа развитието на бизнеса им, осигуряване на капиталови буфери и покриване на изискванията на евродирективата „Платежоспособност II“ преди края на 2017 г. 

Кирил Бошов, главен изпълнителен директор на „Евроинс Иншурънс Груп“ коментира: „С предприетите мерки през 2016 г. отговорихме напълно на изискванията на „Платежоспособност II“ и осигурихме стабилна основа за здравословен и устойчив растеж на застрахователния ни бизнес в Югоизточна Европа. Тази година ще се фокусираме върху утвърждаване и разрастване на пазарните ни позиции.“       

_________________________________________________________________
Евроинс Иншурънс Груп
„Евроинс Иншурънс Груп“ (ЕИГ) е една от най-големите независими застрахователни групи в Централна и Югоизточна Европа с над 7% пазарен дял в региона. Компанията е фокусирана в предлагането на пълен набор застрахователни продукти  в областите: общо, здравно и животозастраховане. Базираната в София група оперира в 7 европейски страни, като притежава дъщерни застрахователни дружества в 4 от тях - България, Румъния, Македония и Украйна. От 2014 г ЕИГ развива дейност и в Гърция. Групата обслужва повече от 2 млн. клиенти, има 1600 служители и годишни приходи в размер на 300 млн. евро. "Евроинс Иншурънс Груп" е дъщерно дружество на „Еврохолд България“ – водеща публична компания, чийто акции се търгуват на Българската фондова борса (БФБ) и Варшавската фондова борса (WSE). "Еврохолд България"  оперира в Централна и Югоизточна Европа с фокус  върху небанковите финансови услуги и управлението на активи. www.eig.bg