Комуникация и медии

Евроинс увеличава капитала си с 10 милиона лева

Публикация от: 14.10.2008

Управителният съвет на „ЗД Евроинс”АД взе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 28 ноември 2008 година, на което ще бъде гласувано решение за увеличение на капитала. Ще бъдат издадени нови 2 499 998 акции с емисионна стойност 4 лева на една акция. Акционерите на дружеството ще имат право да запишат по 1 нова акция срещу 4 стари. При пълно записване на новата емисия собственият капитал на дружеството ще нарасне с 10 милиона лева, което представлява увеличение от близо 50 % спрямо сегашните 21 милиона лева собствен капитал.
Мажоритарният акционер „Евроинс Иншурънс Груп” (EIG), който притежава 70% от „ЗД Евроинс”АД възнамерява да запише акции срещу всичките полагащи му се права от увеличението на капитала.
На Общото събрание на акционерите ще бъде гласувана и промяна в Устава на компанията, съгласно която Управителният съвет на дружеството ще има право да приема решение за увеличение на капитала на „ЗД Евроинс”АД в размер до 100 милиона лева.
Увеличението на капитала е обусловено от няколко причини като една от тях е намерението на „ЗД Евроинс”АД от началото на 2009 година да поеме презастраховането на другите дъщерни застрахователни компании от Групата на EIG, което налага дружеството да разполага с по-висок капитал.
През последните три години „ЗД Евроинс”АД удвои премийния си приход като за текущата година компанията очаква да реализира над 90 милиона лева приходи от застрахователни премии. Увеличеният обем премийни приходи налага компанията да поддържа по-високи нива, както на застрахователните резерви, така и на собствените средства, което е във връзка с растящото ниво на границата на платежоспособност.
Не на последно място, в условията на световната финансова криза ръководството на дружеството счита за целесъобразно то да разполага с по-висок размер на собствения капитал с оглед посрещане предизвикателствата на пазара.