Комуникация и медии

Euroins Insurance Group придоби застрахователна компания в Македония

Публикация от: 12.02.2008
Euroins Insurance Group (EIG), дъщерният застрахователен подхолдинг на Еврохолд България, получи разрешение от Министерство на финансите на Република Македония (местният застрахователен регулатор) да придобие мажоритарно участие в македонската общозастрахователна компания Macosped Osigurovanje. Сделката бе финализирана през настоящата седмица.

Macosped Osigurovanje е шестата по пазарен дял (4.25%) застрахователна компания в Македония. Основана е през 1995 г. и притежава 10 регионални клона. Централата на Mаcosped Osigurovanje е в гр. Скопие. Компанията предлага 17 вида застрахователни продукта, като с най-голям дял в портфолиото й за 2006 г. са Автомобилните застраховки, следвани от Имущество, Злополуки и Зелена карта. Съгласно предварителните си финансови отчети за 2007 г. дружеството е реализирало 4.6 милиона евро премиен приход или ръст спрямо 2006 г от 27% и нетна печалба в размер на 0.7 милиона евро.

На македонския застрахователен пазар развиват дейност 12 дружества, които за 2006 г. са реализирали 90 милиона евро общ премиен приход.

Съгласно условията на сделката Euroins Insurance Group придобива 83.25% от компанията  при цена 7.3 милиона евро.

Сделката е част от стретегията на EIG за постигане на 5% пазарен дял на застрахователния пазар в региона. Придобиването на Mаcosped Osigurovanje е първата инвестиция на холдинга в Република Македония. Предвижда се на следващ етап придобиване или инвестиция на зелено в лизингова компания, която да бъде интегрирана със застрахователната по аналогия на вече успешно действащия модел в България и Румъния.