Комуникация и медии

На 27.06.2008 се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Застрахователно дружество Евроинс"АД

Публикация от: 28.06.2008

Общото събрание на акционерите на „Застрахователно дружество Евроинс”АД прие доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2007 г. и Годишния финансов отчет за същата година.

Акционерите решиха чистата печалба за 2007 година в размер на 5 374 419,87 лева да бъде отнесена по сметка „Неразпределени печалби от минали години”.

Акционерите приеха решение относно начина на изписване на търговската фирма на български и английски език.

Общото събрание избра „КПМГ България”ООД за специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2008 година.

Акционерите изслушаха и приеха годишните отчети на Специализирана служба за вътрешен контрол и на Директора за връзки с инвеститорите.