Комуникация и медии

44% ръст на премийния приход на “ЗД Евроинс”АД за първото шестмесечие на 2008г.

37.9 милиона лева е реализираният премиен приход на „ЗД Евроинс” АД за първото полугодие на 2008 г. при постигнато ниво на показателя за съответния период на 2007 г. от 26.3 милиона лева. Ръстът на премийния приход на дружеството възлиза на над 44%. За сравнение по данни на КФН, ръстът на общозастрахователния пазар за първите пет месеца от началото на годината е в размер на 23.9%

Реализираният за периода резултат от оперативна дейност  на дружеството е положителен и е в размер на  1.5 млн. лв. Нетната печалба на „ЗД Евроинс” АД за първите шест месеца на 2008 г. е в размер на 340 хиляди лева при ниво на показателя за съответния период на 2007 г. от 2.5 милиона лева. Значителното намаление на нетната печалба се дължи на увеличението на резерва за предстоящи плащания по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” в размер на 1.9 милиона лева, заделен в съответствие с променените нормативни изисквания, както и отрицателен резултат от преоценки на инвестиции в размер на 1.1 милиона лева. За сравнение резултатът от инвестиционна дейност за първото шестмесечие на 2007 г. е бил положителен в размер на малко над 1 милион лева, а сумата на техническите резерви на дружеството към края на м. юни 2008г. расте с над 52% до ниво от 42.1 милиона лева спрямо 27.7 милиона лева през м.юни 2007г.

Най-висок дял в премийния приход, както и през 2007 г., заема застраховка „Автокаско” с малко над 18 милиона лева, съответстващи на 47.5% от общия премиен приход за шестмесечието. Следват застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” с 12.2 милиона лева (32.3% от премийния приход), застраховки на имущества с 2.5 милиона лева и други.

Ръст в показателя „Премиен приход” е регистриран във всички основни видове застраховки, сключвани от дружеството, като при застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” той е 59.3%, застраховка „Автокаско” – 44.8% и имуществени застраховки – 41.7%.

Брутната сума на изплатените обезщетения  възлиза на 13.4 милиона лева, 7.7 милиона от които са по застраховка „Автокаско” и 4 милиона лева – по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”. Ръстът на изплатените обезщетения в сравнение със същия период за 2007 г. е 38.8%.