Комуникация и медии

Евроинс постигна 45% ръст на премийния си приход за първите девет месеца на 2008 година

57,5 милиона лева е реализираният премиен приход на „ЗД Евроинс” АД за деветмесечието на 2008 година при постигнато ниво на показателя през съответния период на 2007 година от 39,7 милиона лева. Ръстът на премийния приход на дружеството възлиза на над 45%. За сравнение, ръстът на общозастрахователния пазар за първите осем месеца от началото на годината е в размер на 22,4% по данни на КФН.

Финансовият резултат за отчетния период е отрицателен в размер на 2,26 милиона лева, вследствие на комбинираното въздействие на фактори, повлияли негативно както върху техническия резултат, така и върху резултата от инвестиционна дейност. Намалението на техническия резултат с 3,3 милиона лева спрямо постигнатия размер от 3 милиона лева през деветмесечието на предходната година се дължи основно на увеличението на резервите за предстоящи плащания по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, заделен в съответствие с променените нормативни изисквания. Прилагайки благоразумна инвестиционна политика във време на глобална финансова криза, ръководството на дружеството успя да ограничи отрицателния резултат от инвестиции до 1,8 милиона лева. За сравнение, резултатът от инвестиционна дейност за деветмесечието на 2007 година е бил положителен в размер на 2,5 милиона лева. Сумата на брутните технически резерви на дружеството към края на месец септември 2008 година достига ниво от 43 милиона лева.

Най-висок дял в премийния приход, както и през 2007 година, заема застраховка „Автокаско” с 27,8 милиона лева, съответстващи на 48,3% от общия премиен приход за деветмесечието. Следват застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите с 16,4 милиона лева (28,6% от премийния приход), застраховки на имущества с 3,7 милиона лева и други.

Ръст в показателя „Премиен приход” е регистриран във всички основни видове застраховки, сключвани от дружеството, като при застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите той е 55%, при застраховка „Автокаско” – 42,5% и 41,7% при имуществените застраховки.

Брутната сума на изплатените обезщетения възлиза на 22,3 милиона лева, 12,9 милиона от които са по застраховка „Автокаско” и 6,9 милиона лева – по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Ръстът на изплатените обезщетения за първите девет месеца на 2008 г. е 51,5% в сравнение със същия период на 2007 година.