Комуникация и медии

Евроинс отчита трикратен ръст на печалбата за изминалата година

Публикация от: 03.04.2007

ОС ще гласува 17 стoтинки дивидент на акция за 2006 г.

Резултати

Съгласно одитирания си годишен финансов отчет, Евроинс отчита трикратно нарастване на нетната печалба  - 4.237 млн. лева спрямо 1.392 млн. лв. за 2005 г. Печалбата на акция нараства със 115%  от 0.26 лв на 0.56 лв. Реализираният от ЗД “Евроинс” АД премиен приход за 2006г. надхвърля 52.6 млн. лева при 40 млн. лева за 2005 год. Ръстът на компанията по този основен показател е 30.3 %, което значително изпреварва увеличението на премийния приход на застрахователния пазар като цяло. При прогнозиран ръст на общозастрахователния пазар в България за 2006 г. от 12% и обем от 1,05 милиарда лева, пазарният дял за годината на ЗД „Евроинс” АД ще възлезе на 5%.

Добрите финансови резултати се дължат преди всичко на подобрената с цели 8 пункта квота на ощетимост от 37.27% за 2005г до 29.50% за 2006г. Резултатът по този показател е най-добрият постигнат от компанията през последните 5 години. В абсолютен размер изплатените претенции за 2006г са 15,5 млн. лв спрямо 15 млн. лв година по-рано.    

С най-високо нарастване е застраховката Автокаско – от 13.0 млн. лв. за 2005 г. до 20.3 милиона за 2006 г., равняващо се на повече от 56%, с което делът й в портфейла на дружеството се увеличава на 38.6%. Основнaта причина за добрият ръст на каско застраховките е увеличеният пазрен дял на компанията в застраховките на нови автомобили. Близо 50% от приходите по Автокаско са генерирани от нови автомобили. С втори по размер дял в прихода на 2006 г. е застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите – 18.2 милиона лева. Компанията запазва позициите си в този вид застраховка и въпреки по-ниският темп на нарастване - 15.8%, подобрява значително рисковия си портфейл  като при близо  20% по-малко продадени полици спрямо 2005 г., постига значително увеличение на средната записана премия по застраховката. Премийният приход по имуществени застраховки реализира ръст от 30.6%, достигайки до 3.2 милиона лева за 2006 г. Основна заслуга за това има партньорството с водещите банки в България.Финансовите застраховки растат с изпреварващ средния за дружеството темп – 40.1%, основно дължащо се на увеличението в записаните премии по застраховки на лизингови договори и гаранции.

Структурата за 2006 г. на изплатените обезщетения не търпи особени промени – основен дял заемат автомобилните застраховки – 85.2%, от които 57.7% по застраховка Автокаско, 16.5% по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и 11.0% по застраховка Зелена карта. Значително с над 11 пункта е подобрена квотата на ощетимост по застраховка Автокаско – от 55.6% за 2005 до 44% за 2006г.

Към края на 2006 г. собственият капитал на компанията достига 17 млн. лв. спрямо 7.2 млн. лв към края на 2005г. Съгласно Кодекса по застраховане, капиталът на общозастрахователните компании не може да бъде по-малък от 6 млн. лв.

Прогнози за 2007г.

През 2007 г. дружеството очкава да продължи да расте с темпове изпреваращи ръста на общозастрахователния пазар в страната. Компанията очаква да постигне 70 млн. лв премиен приход което се равнява на 5.8% пазарен дял при прогнозиран общ премиен приход на застрахователния  пазар за 2007г. от 1.2 млрд. лв. На  5 млн. лв се очаква да възлязат приходите от продажба на застрахователни продукти на Евроинс в страните от ЕС, съгласно директивата свободно предоставяне на финансови услуги. За 2007 г. дружеството очаква да постигне 5.2 млн. лв нетна печалба или ръст от 23% спрямо 2006 г.

Дивидентна политика

Постигнатият финансов резултат от 4.23 млн. лв за 2006 и значителният собствен капитал на компанията позволяват дружеството да продължи следваната вече 5 г. политика на разпределяне на дивидент.

На годишното общо събрание Надзорният съвет на Евроинс ще предложи за гласуване следното разпределение на печалбата:
-    30% дивидент или 1.27 млн.лв. равнявайки се на 0.17 лв на акция спрямо 250 хиляди лева или 0.05 лв за 2005г.
-    2.5 млн. лв. stock dividend. Общото събрание ще гласува увеличение на капитала от 7.5 млн.лв до 10 млн. лв срещу издаване на нови 2.5 млн.  акции за сметка на  печалбата на компанията за 2006 г. или срещу всеки 3 стари акции акционерите ще получат по една нова.
-    466 хил. лв ще бъдат отнесени като допълнителни резерви

Показатели

 

2005

2006

2007*

2004

Премиен приход (хил. лв.)

29 472

40 327

52 685

70 000

Изплатени обезщетения (хил. лв.)

10 987

15 028

15 521

22 200

Квота на ощетимост (%)

37.28%

37.27%

29.50%

32%

Печалба (хил. лв.)

593

1 392

4 237

5 200

Премиен приход на общозастрахователния пазар (хил. лв.)

736 000

933 000

1 050 000*

1 200 000

Пазарен дял (%)

4.00%

4.32%

5.01%*

5.8%

Застрахователни резерви (хил. лв.)

13 018

14 367

23 295

29 000

Собствен капитал (хил. лв.)

5 394

7 295

17 012

21 000

Брой акции

4 000 000

5 000 000

7 500 000

10 000 000

Печалба на 1 акция (лв.)

0.15

0.28

0.56

-

Дивидент (%)

-

18%

30%

-

Дивидент (хил. лв.)

-

250

1 271

-

Дивидент на 1 акция (лв.)

-

0.05

0.17

-

Пазарна капитализация към 31.03.2007 г. (хил. лв.)

-

-

82 500

-

Пазарна капитализация / печалба

-

-

19.47

15.86

Коефициент на рентабилност на собствения капитал (%)

10.99%

19.10%

24.91%

-

* прогнозни резултати