Комуникация и медии

„Евроинс“ вля здравноосигурителната си компания в дъщерната „ЕИГ РЕ“

Вливането ще подобри допълнително платежоспособността на компанията 

Една от водещите застрахователни групи в Югоизточна Европа - „Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ), ще повиши допълнително капитала и платежоспособността си, след като Комисията за финансов надзор одобри вливането на дъщерната на групата - „Евроинс-Здравно Осигуряване“ ЕАД, в друго нейно подразделение - „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД (предишно наименование „ХДИ Застраховане“). 

Регулаторът одобри преобразуването на свое заседание на 07.06.2017 г. Съгласно решението имуществото на „Евроинс-Здравно Осигуряване“ ЕАД ще премине в „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД като последното ще стане правоприемник на всички застрахователни договори, сключени от първото. 

Вливането на „Евроинс-Здравно Осигуряване“ ЕАД в „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД цели оптимизиране на застрахователния бизнес на „Евроинс Иншурънс Груп" в България, в посока повишаване на капитала и платежоспособността на холдинга. С него капиталът на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД ще се увеличи с 5 млн. лв. до 16.3 млн. лв., с което в дружеството ще бъде създаден солиден буфер, надхвърлящ значително капиталовото изискване за платежоспособност (КИП) и минималното капиталово изискване (МКИ) - двата ключови показателя за стабилност в застрахователния сектор. 

След вливането ЕИГ ще развива дейност в България чрез три дружества - „ЗД Евроинс“ АД, „Евроинс Живот“ ЕАД и „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД, които ще предлагат пълния спектър от застрахователни и презастрахователни услуги. Бизнесът със здравните застраховки ще бъде поет от специализирана в общото застраховане „ЗД Евроинс“ АД.          

ЕИГ повиши значително финансовите си резултати през 2016 г., след като увеличи премийния си приход с 16.5% до 527.7 млн. лв. и постигна печалба в размер на 8.9 млн. лв. Застрахователният холдинг регистрира близо 40% ръст на годишна база на премийния си приход през първото тримесечие на 2017 г. до 170 млн. лв. Компанията очаква да реализира 700 млн. лв. по показателя за цялата 2017 г.