Комуникация и медии

Евроинс постигна 23.5% ръст на премийния си приход за 2008 г

82.2 милиона лева е реализираният премиен приход съгласно предварителните отчети на „ЗД Евроинс” АД за 2008 г. при постигнато ниво на показателя за 2007 г. от 66.6 милиона лева. Ръстът на премийния приход на дружеството възлиза на 23.5% при очакван ръст на пазара около 19-20%.

Най-висок дял в премийния приход, както и през 2007 г., заема застраховка „Автокаско” с 37.7 милиона лева, съответстващи на 45.9% от общия премиен приход. Следват застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите с 27.2 милиона лева (33.1% от премийния приход), застраховки на имущества с 5.4 милиона лева и други. Ръст в показателя „Премиен приход” е регистриран във всички основни видове застраховки, сключвани от дружеството, като при застраховки на имущество той е 31%, при застраховка „Автокаско” – 26.9% и 19.7% по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.

Съществено влияние върху приходите на компанията оказва възприетата от ръководството политика за постепенно задържане на ръста на застраховките „Гражданска отговорност” на автомобилистите и повишаване на средната цена в портфейла, която нараства с 33.0% от 118 лв. в началото на годината до 157 лв. в края на годината. Този подход се отличава съществено от политиката на основните конкуренти на пазара, като целта му е да бъдат подобрени бъдещите финансови резултати. Важно е да се отбележи, че ръстът на премийния приход за всички останали видове застраховки е в размер на 25.4% и надвишава с 33.7% пазарния ръст, който е 19 % към края на м.ноември по  данни на КФН.

Финансовият резултат на дружеството за 2008 г. е отрицателен в размер на 14.2 милиона лева, вследствие на комбинираното въздействиe на фактори на регулаторната и макроикономическа среда, повлияли негативно както върху техническия резултат, така и върху резултата от инвестиционна дейност. Извънредното намаление на техническия резултат с 12.3 милиона лева спрямо постигнатия положителен размер от 2.3 милиона лева през предходната година се дължи основно на увеличението на резервите за предстоящи плащания по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, заделен в съответствие с променяните неколкократно през годината нормативни изисквания. Съгласно последното решение на КФН от вчера и валидно за предходната година,  комисията изчислява минимален праг на резерва за настъпили, но непредявени претенции към 31.12.2008 г. общо за дружествата на пазара. В сравнение със стойността по метода одобрен от комисията за предходната година резервът нараства със 75%. Вследствие на задълбочаването на глобалната финансова криза и засилване на отрицателното й въздействие върху българския капиталов пазар, отрицателният резултат от инвестиции възлиза на 3.7 милиона лева. За сравнение, резултата от инвестиционна дейност за 2007 г. е бил положителен в размер на 4.0 милиона лева.

Брутната сума на изплатените обезщетения възлиза на 34.2 милиона лева, 18.1 милиона от които са по застраховка „Автокаско” и 11.7 милиона лева – по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Ръстът на изплатените обезщетения за 2008 г. в сравнение с 2007 г. е 43.9%.

Положителен ефект върху резултатите на дружеството оказват административните разходи, които се запазват на  нивото от 2007 г. и са в размер на 16 милиона лева.

Сумата на нетните технически резерви на дружеството към края на 2008 г. достига ниво от 40.2 милиона лева при ниво на същия показател за миналата година от 24.6 милиона лева.

Ръководството на дружеството счита, че регулаторните и макроикономически фактори, оказали негативен ефект през 2008 г., няма да имат съществено влияние върху резултатите за 2009 г. предвид големината на заделените резерви, консервативната политика на компанията по отношение на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите”, преструктурирането на инвестиционния портфейл и извършеното успешно увеличение на капитала на дружеството в края на 2008 г. Прогнозата за 2009 г. ще бъде оповестена през м. март 2009 г., когато дружеството ще разполага с повече макроикономически и корпоративни данни за влиянието на кризата върху застрахователния пазар през настоящата година.