Комуникация и медии

БАКР присъди кредитен рейтинг на ЕВРОИНС

БАКР – Агенция за кредитен рейтинг (БАКР) присъди на 5 декември 2014 г. на ЗД ЕВРОИНС АД дългосрочен кредитен рейтинг на способност за изплащане на искове iBBB (перспектива: стабилна).

Според рейтинговата скала на БАКР, присъденият дългосрочен кредитен рейтинг е инвестиционен и отговаря на „умерена способност за изплащане на искове“. Стабилната перспектива отразява оценката за запазване на рейтинговата категория в рамките на една година.

Въпреки несигурната пазарна среда за наблюдавания период от 2009 г. до първата половина на 2014 г., ЗД ЕВРОИНС АД генерира брутен премиен приход с изпреварващ темп в сравнение със сектора, което рефлектира в значително повишение на пазарния дял. Положителен фактор представляват и предприетите действия за диверсифициране на застрахователния портфейл чрез увеличаване на дела на имущественото застраховане и застраховането на отговорности, като в тази посока от ключово значение е придобиването на ИНТЕРАМЕРИКАН България и българския бизнес на QBE, както и таргетирането на нови пазари. 
(Към оригиналния текст - тук )