Комуникация и медии

Евроинс отчете 23.7% ръст на премийния си приход

Съгласно одитирания годишен финансов отчет, премийният приход на дружеството за 2008 г. възлиза на 82.35 милиона лева. Компанията отбелязва ръст по този показател от 23.7% спрямо 2007 г.
 
Най-висок дял в премийния приход, както и през 2007 г., заема застраховка „Автокаско” с 37.7 милиона лева, съответстващи на 45.8% от общия премиен приход. Следват застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите с 27.2 милиона лева (33% от премийния приход), застраховки на имущества с 5.4 милиона лева и други. В изпълнение на стратегията на дружеството се запазва и тенденцията за намаляване на дела на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите в общите приходи. Ръст в показателя „Премиен приход” е регистриран във всички основни видове застраховки, сключвани от дружеството, като при застраховки на имущество той е 31%, при застраховка „Автокаско” – 26.9% и 19.6% по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.

Брутната сума на изплатените обезщетения възлиза на 34.3 милиона лева, 17.7 милиона от които са по застраховка „Автокаско” и 12.5 милиона лева – по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Ръстът на изплатените обезщетения за 2008 г. в сравнение с 2007 г. е 42.1%. Квотата на щетимост /сумата на изплатените обезщетения, отнесени към премийния приход/ бележи повишение от 36.3% за 2007 г. на 41.7% през отчетния период.
Резализирана е значителна икономия от мащаба при административните разходи, които се задържат на нивото от предходната година и са в размер на 10.6 милиона лева за 2008 г. спрямо 10 милиона лева през 2007 г.

Загубата за периода е в размер 13.4 милиона лева, спрямо реализирана печалба от 5.4 милиона лева за предходната година. Отрицателният  резултат се дължи на комбинираното влияние на значително увеличените резерви за предстоящи плащания по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, заделени в съответствие с променяните няколкократно през годината нормативни изисквания,  както и на реализирания нетен отрицателен резултат от инвестиции в условията на финансова криза. 

Ръстът на нетните технически резерви на дружеството следва положителната тенденция на значително изпреварващо нарастване спрямо ръста на премиите и към края на 2008 г. достига ниво от 40.2 милиона лева при ниво на същия показател за миналата година от 24.6 милиона лева.

Ръководството на дружеството счита, че регулаторните и макроикономически фактори, оказали негативен ефект през 2008 г., няма да имат съществено влияние върху резултатите за 2009 г. предвид размера на заделените резерви, консервативната политика на компанията по отношение на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, преструктурирането на инвестиционния портфейл и извършеното успешно увеличение на капитала на дружеството.