Комуникация и медии

Евроинс отчита 65.87 милиона лева премиен приход за 2007 г

Публикация от: 31.01.2008
Съгласно предварителния финансов отчет на ЗД „Евроинс” АД премийният приход на дружеството за 2007 г  възлиза на 65,87 милиона лева. Компанията отбелязва ръст по този показател от 25% спрямо 2006 г.
Нетната печалба за периода е в размер 5.33 милиона лева, спрямо 4.24 милиона лева  за миналата година, отчитайки ръст от 26%.
Компанията прогнозира брутен премиен приход на целия общозастрахователен пазар в размер на 1.26 милиарда лева, което й отрежда 5.2% пазарен дял за 2007г.
С най-голям процент в портфейла на ЗД „Евроинс” АД е нарастването на приходите по Финансовите застраховки, които отбелязват почти двукратен ръст - от 1.46 милиона лева за 2006 г. на 2.84 милиона лева за текущия отчетен период. Застраховки „Авто Каско” отчитат 44% ръст или 29.3 милиона лева за 2007 г. спрямо 20.3 милиона лева за 2006 г. Селскостопанските застраховки са реализирали 1.29 милиона лева премиен приход за 2007 г. и ръст по този показател спрямо 2006 г. в размер на 38%. Застраховки „Имущество” и „Застраховки на товари” отбелязват нарастване на премийните си приходи за 2007 г. в размер на около 25%. Близо 24 % е нарастването по застраховка „Гражданска отговорност”, която отчита премиен приход за 2007 г. в размер на 22.63 милиона лева спрямо 18.33 милиона лева за 2006г.
Брутната сума на изплатените обезщетения е в размер на 20.78 милиона лева. Квотата на щетимост /сумата на изплатените обезщетения, отнесени към премийния приход/ бележи леко повишение от два процентни пункта - от 29.5% за 2006 г. на 31.6% през отчетния период.
Собственият капитал на дружеството към края на 2007 г. достига 21.37 милиона лева и нараства с около 26% спрямо 2006г.
Почти двукратно се увеличават и нетните застрахователни резерви на ЗД „Евроинс” АД, които към края на 2007 г. достигат 24.5 милиона лева спрямо 13.4 милиона лева за 2006 г.
Информация за неодитираните финансови резултати на останалите компании от Euroins Insurance Group  ще бъде публикувана през следващата седмица.